NRR_Z_2
Nowe rozliczenia roczne, zbiorcze. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_Z_2(parTryb,parID,parGrupa,parPodgrupa,parSkladniki,parDataOd,parDataDo,parKolumny,parSumy,parOpcje,parOpcjeDodatkowe)

Parametry

parTryb

Tryb rozliczenia: 1 - admg, 2 - osiedla, 3 - nieruchomości, 4 - obiekty

parID

ID admg, osiedla, nieruchomości lub obiektu.

parGrupa

Nazwa grupy. Jeżeli podana - odfiltrowuje nienależące składniki.

parPodgrupa

Nazwa podgrupy. Jeżeli podana - odfiltrowuje nienależące składniki.

parSkladnik

ID składnika. Jeżeli podany - odfiltrowuje pozostałe. Podaje się po średniku RangeString, np. '1;2;3-5'

parDataOd, parDataDo

Zakres dat, w którym wykonane zostały rozliczenia.

parKolumny

Informacja bitowa obecności poszczególnych kolumn tabeli:

1      - |

2      - LP

4      - Nazwa skladanika

8      - Jednostki rozliczeniowe

16     - Koszt jednostkowy

32     - Przychody

64     - Koszty

128    - Kor przychody

256    - Kor koszty

512    - Rozliczenie

1024   - |

Można też stosować predefiniowane zestawy:

MAXI, L - wszystkie kolumny włączone,

MIDI, M - 1,2,4,8,16,512,1024

MINI, S - 1,2,4,512,1024

XS - 1,2,4,8,16,1024

parSumy

Podsumowywane kolumny (bitowo jak parKolumny).

Można stosować predefinicje:

MAXI, L - wszystkie,

MIDI, M - tak, jak parKolumny,

MINI, S - 1,2=4,512,1024

XS - 1,4,8,16,1024

parOpcje

Zestaw literałów, których obecność uaktywnia określone przełączniki:

RAZEM: tylko podsumowanie.

BEZ_ZER: pomiń zerowe składniki.

LEWO: wyrównaj do lewej.

BEZ_TYT: nie drukuj nagłówka tabeli.

BEZ_DAT: nie drukuj dat (okresów).

RKP: razem = koszty-przychody.

parOpcjeDodatkowe

Opcje dodatkowych (dzielone średnikiem):

RET: zwracana wartość. Dostępne opcje: JEDNOSTKI, KOSZTJEDN, ZALICZKA, KOSZT, NETTO, STVAT, VAT, BRUTTO (domyślna).

RSKL: po przecinku identyfikatory r.składnika.

NADPLATANIEDOPLATA: alternatywne teksty nadpłaty/niedopłaty, np.: 'za dużo o|za mało o'.

zwraca

Wynik zależny od parametrów - tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę rozliczeń rocznych wybranego trybu dla wybranego elementu trybu lub wybraną wartość z rozliczenia.


Przykłady

NRR_Z_2(1,AKT:Admg,'','','1;3-5',DATE(1,1,2015),DATE(1,1,2016)-1,'MAXI','MIDI','RKP|BEZ_ZER','')
=> <tabelka rozliczenia rocznego indywidualnego>

Zobacz również:

-