NRR_I_2
Nowe rozliczenia roczne, indywidualne. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_I_2(parIDKarty,parGrupa,parPodgrupa,parDataOd,parDataDo,parKolumny,parSumy,parOpcje,parOpcjeDodatkowe)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parGrupa

Nazwa grupy. Jeżeli podana - odfiltrowuje nienależące składniki.

parPodgrupa

Nazwa podgrupy. Jeżeli podana - odfiltrowuje nienależące składniki.

parDataOd, parDataDo

Zakres dat, w którym wykonane zostały rozliczenia.

parKolumny

Informacja bitowa obecności poszczególnych kolumn tabeli:

1      - |

2      - LP

4      - Nazwa skladanika

8      - Jednostki rozliczeniowe

16     - Koszt jednostkowy

32     - Przychody

64     - Koszty

128    - Netto

256    - % VAT

512    - Kwota VAT

1024   - Brutto

2048   - |

Można też stosować predefiniowane zestawy:

MAXI, L - wszystkie kolumny włączone,

MIDI, M - 1,2,4,8,16,32,64,1024

MIDI_BP, M_BP - 1,2,4,8,16,64,1024

MINI, S - 1,2,4,1024

parSumy

Podsumowywane kolumny (bitowo jak parKolumny).

Można stosować predefinicje:

MAXI, L - wszystkie,

MIDI, M - tak, jak parKolumny,

MINI, S - 4,128,1024

parOpcje

Zestaw literałów, których obecność uaktywnia określone przełączniki:

RAZEM: tylko podsumowanie.

BEZ_ZER: pomiń zerowe składniki.

LEWO: wyrównaj do lewej.

BEZ_TYT: nie drukuj nagłówka tabeli.

BEZ_DAT: nie drukuj dat (okresów).

RKP: razem = koszty-przychody.

TYLKO_KWOTA: funkcja zwraca tylko kwotę.

TYLKO_KWOTA_SLOWNIE: funkcja zwraca kwotę z przedrostkiem nadpłata/niedopłata.

parOpcjeDodatkowe

Opcje dodatkowych (dzielone średnikiem):

RET: zwracana wartość. Dostępne opcje: JEDNOSTKI, KOSZTJEDN, ZALICZKA, KOSZT, NETTO, STVAT, VAT, BRUTTO (domyślna).

SKL: po przecinku identyfikatory r.składnika.

NADPLATANIEDOPLATA: alternatywne teksty nadpłaty/niedopłaty, np.: 'za dużo o|za mało o' (aktualnie parametr nie działa prawidłowo).

zwraca

Wynik zależny od parametrów - tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę rozliczeń rocznych indywidualnych karty czynszowej lub wybraną wartość z rozliczenia.


Przykłady

NRR_I_2(KAR:ID_KART,'','',DATE(1,1,2015),DATE(1,1,2016)-1,'MAXI','MIDI','RKP|BEZ_ZER','SKL=1,2,3')
=> <tabelka rozliczenia rocznego indywidualnego>

Zobacz również:

-