Moduł analiz        
JPKPlus / Menu / JPK/Moduł analiz        


Moduł analiz umożliwia sprawdzenie danych wprowadzonych w systemie pod kątem błędów trudnych do wykrycia podczas codziennej pracy, jak np. braki w danych kontrahentów, nieciągłość numeracji dokumentów.


Wykonuje również sprawdzenia danych pod kątem eksportu danych do formatu JPK, aby można było usunąć ewentualne problemy przed przystąpieniem do eksportu danych.1. Zakładki. Dostępne są dwa tryby pracy modułu analiz - pojedynczy i seryjny. W trybie pojedynczym wykonywana jest tylko jedna analiza: należy wybrać jedną funkcję z listy (3) i następnie [Wykonaj]. W trybie seryjnym wykonywana jest dowolnie wybrana liczba analiz: na liście (3) wybiera się dowolną liczbę pozycji (zaznaczenie spacją lub podwójnym kliknięciem, oznaczone zielonym haczykiem ) i następnie [Wykonaj].


2. Wyszukiwanie. Pole szybkiego wyszukiwania wg nazwy funkcji. Program automatycznie przenosi na odnalezioną pozycję podczas wpisywania, co pozwala na szybkie zlokalizowanie poszukiwanej funkcji. Wyszukiwanie następuje w całej nazwie funkcji, tak więc wpisywany tekst może występować w dowolnym miejscu listy, nie koniecznie jako pierwszy wyraz.


3. Lista funkcji. Lista dostępnych funkcji. Funkcje zebrane są w grupy (oznaczone szarym kolorem). Opis poszczególnych funkcji dalej na tej stronie.


4. Wykonaj. Przycisk uruchamiający wybraną analizę lub analizy. Przed wykonaniem program zapyta o potwierdzenie polecenia.


5. Ustawienia. Określamy rok i miesiąc początkowe i końcowe analizowanego zakresu. Przyciski [Miesiąc bieżący], [Rok bieżący] i [Wszystkie lata] pozwalają na szybkie ustawienie pól od-do.6. Zaznaczenie. W trybie seryjnym dodatkowa kolumna informuje o zaznaczeniu danej funkcji.


7. Szybkie zaznaczanie. Przyciski [Zaznacz] i [Odznacz] pozwalają szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie funkcje na liście (3).Po wykonaniu analizy pojedynczej:


a) w przypadku braku błędów wyświetlony zostanie komunikat:Następnie program wraca do zakładki wyboru funkcji.


b) w przypadku wystąpienia błędów wyświetlony zostanie komunikat, a następnie raport:
Na oknie raportu wymienione są wszystkie problemy odnalezione w danych za pomocą wybranej analizy.


Następnie program pozostaje na zakładce Wyniki.Po wykonaniu analizy seryjnej niezależnie od wyników analizy program przechodzi na zakładkę Wyniki:
Zakładka WynikiNa zakładce wyniki wymienione są wszystkie wykonane analizy.


Kolorem zielonym oznaczone są analizy wykonane bez błędów, zaś kolorem żółtym te, w których pojawiły się problemy.


Przyciski:


[Cofnij] - Powrót do wyboru analiz.


[Pokaż] - Wyświetla raport tylko dla wybranej na liście analizy.


[Raport] - Wyświetla raport dla wszystkich wykonanych analiz na liście.Analizy


Kontrahenci


Duplikaty kontrahentów (szybka)


       Sprawdzenie pod kątem identycznych nazw, NIPów i PESELi. Metoda jest szybka, ale nie jest w stanie wykryć duplikatów, jeżeli występują różnice w rodzaju dodatkowych spacji czy myślników.


Duplikaty kontrahentów (dokładna)


       Sprawdzenie pod kątem podobnych nazw oraz identycznych NIPów, PESELi i REGONów. Metoda jest długotrwała, ale pozwala na odnalezienie podobnych nazw (jak w przypadku, gdy jedna nazwa zawiera sie w drugiej) oraz omija znaki dodatkowe i sprawdza tylko cyfry w przypadku NIP, PESEL i REGON.


PESEL w Kontrahentach


       Sprawdzani są kontrahenci typu "Osoba fizyczna", którzy mają wypełnione pole PESEL. PESEL sprawdzany jest najpierw pod kątem poprawności sumy kontrolnej. Jeżeli PESEL jest poprawny, to sprawdzane są również wprowadzone dane (o ile zostały wypełnione) Płeć i Data urodzenia pod kątem zgodności z numerem PESEL.


NIP


Kontrola NIP polega na sprawdzeniu sumy kontrolnej numeru NIP (o ile wypełniono pole) oraz sprawdzeniu, czy pierwsze trzy cyfry określają poprawnie numer urzędu skarbowego.


NIP w Administracjach


       Sprawdzenie NIP w Administracjach (Admg).


NIP w Kontrahentach


       Sprawdzenie NIP w Kontrahentach.


NIP w Rejestrze zakupów i sprzedaży (moduł FK)


       Sprawdzenie NIP w Rejestrze zakupów i sprzedaży (rejestr i faktury w FK).


NIP w Fakturach (moduł Faktury)


       Sprawdzenie NIP w Fakturach (moduł Faktury).


Ewidencja (adresy, informacje podatkowe)Ewidencja Administracji


       Sprawdzane są braki w polach: NIP, REGON, NAZWA, WOJEWÓDZTWO, POWIAT, GMINA, NR DOMU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, POCZTA, URZĄD SKARBOWY (kontrahent wraz z wpisanym kodem urzędu w polu INDEKS). Oprócz tego sprawdzana jest poprawność (suma kontrolna) pól NIP i REGON.


Ewidencja Kontrahentów


       W przypadku "osób fizycznych" sprawdzany jest PESEL i jego zgodność z polami PŁEĆ i DATA URODZENIA, NIP o ile wypełniono.

       W przypadku "podmiotów gospodarczych" sprawdzany jest NIP (czy wypełniono oraz poprawność), REGON (poprawność).

       Dla wszystkich kontrahentów sprawdzane są NAZWA (czy wypełniono) oraz kod urzędu skarbowego (o ile wybrano kth urzędu skarbowego).


Ewidencja w Rejestrze zakupów i sprzedaży (moduł FK)


       W przypadku "podmiotów gospodarczych" sprawdzana jest obecność NIP. We wszystkich przypadkach sprawdzana jest poprawność NIP o ile wypełniono pole.

       Następnie sprawdzane jest, czy wypełniono pola: NAZWA, ADRES, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.


Ewidencja w Fakturach (moduł Faktury)


       W przypadku "podmiotów gospodarczych" sprawdzana jest obecność NIP. We wszystkich przypadkach sprawdzana jest poprawność NIP o ile wypełniono pole.

       Następnie sprawdzane jest, czy wypełniono pola: NAZWA, ADRES, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.


Ciągłość numeracji


Sprawdzenie ciągłości numeracji w określonych ramach.


Ciągłość numeracji w Dokumentach czynszowych (moduł Czynsze)


       Ciągłość w ramach admg, rok i typ dokumentu.


Ciągłość numeracji w Fakturach (moduł Faktury)


       Ciągłość w ramach admg, rodzaju (zakup, sprzedaż, proforma), rok i typ dokumentu.


Ciągłość numeracji w Dokumentach K.G. (moduł FK)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Ciągłość liczby dziennika w Dokumentach K.G. (moduł FK)


       Ciągłość w ramach admg i roku oraz sprawdzenie względem chronologii dat.


Ciągłość numeracji w Notach (moduł FK)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Rejestrze zakupów i sprzedaży (moduł FK)


       Ciągłość w ramach admg, rodzaju (zakup, sprzedaż, proforma), roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Dokumentach kasowych (moduł Kasa)


       Ciągłość w ramach admg, rodzaju (kasa, bank), roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Raportach kasowych (moduł Kasa)


       Ciągłość w ramach admg, kasy/banku i roku.


Ciągłość numeracji w Dokumentach magazynowych (moduł Magazyn)


       Ciągłość w ramach admg, magazynu, roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Rozliczeniach medialnych (moduł Media)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Dokumentach dziennika (moduł Sekretariat)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Dokumentach ŚT (moduł Środki Trwałe)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Ciągłość numeracji w Dokumentach wkładów (moduł Wkłady)


       Ciągłość w ramach admg, roku i typu dokumentu.


Księgowe


Bilans w Dokumentach K.G. (moduł FK)


       Zgodność znacznika PB z typem syntetyki konta w pozycji, zgodność sumy z pozycji z wartością dokumentu, bilans dokumentu.


Definicje kont syntetycznych (moduł FK)


       Czy określono typ syntetyki (bilansowe, pozabilansowe...).


Definicje kont bankowych (moduł Kasa)


       Czy określono NRB i jeśli tak, to czy jest poprawny (suma kontrolna).


Ciągłość sald RK/WB (moduł Kasa)


       Czy stan końcowy RK/WB jest zgodny ze stanem początkowym kolejnego RK/WB.


Zgodność obrotów RK/WB z dokumentami (moduł Kasa)


       Zgodność sumy obrotów WN i MA raportu kasowego lub wyciągu bankowego z sumą dokumentów.


JPK


JPK VAT (moduł FK)


       Sprawdzane są dokumenty rejestru zakupów i sprzedaży.

       W pozycjach sprawdzane jest, czy wypełniono pola dot. deklaracji VAT-7.

       W nagłówkach dokumentów sprawdzane jest:

- czy określono datę dokumentu i czy jest zgodna z rokiem i miesiącem księgowym;

- czy wprowadzono nazwę i adres nabywcy lub wystawcy;

- w przypadku rejestru zakupów - czy określono NIP wystawcy i czy jest poprawny oraz czy wprowadzono datę wpływu faktury.

       Dodatkowo wykonywana jest analiza ciągłości numeracji.


JPK FA (moduł FK)


       Sprawdzane są dokumenty rejestru zakupów i sprzedaży.

       Dla każdego dokumentu sprawdzane są:

- wypełnienie daty dokumentu i czy jest zgodna z rokiem i miesiącem księgowym;

- czy wypełniono nazwę i adres nabywcy i sprzedawcy;

- czy wprowadzono NIP nabywcy i sprzedawcy i czy jest poprawny;

- w przypadku korekty - czy wprowadzono podstawę korekty oraz czy istnieje dokument korygowany;

       Dla pozycji każdego dokumentu sprawdzane są:

- czy wypełniono pola nazwa towaru/usługi oraz jednostka miary;

- czy określono poprawnie stawkę VAT;

- w przypadku stawki VAT zw (zwolniony) - czy wypełniono pole "przyczyna zwolnienia z VAT".

       Dodatkowo wykonywana jest analiza ciągłości numeracji.


JPK FA (moduł Czynsze)


       Sprawdzane są dokumenty czynszowe, których typ dokumentu należy do zbioru: {Faktura VAT - sprzedaż, Faktura korygująca VAT - sprzedaż, Rachunek - sprzedaż, Rachunek korygujący - sprzedaż, Sprzedaż, Sprzedaż - korekta}.

       Dla każdego dokumentu sprawdzane są:

- wypełnienie daty dokumentu i czy jest zgodna z rokiem i miesiącem księgowym;

- czy wypełniono nazwę i adres nabywcy i sprzedawcy (wg danych administracji i kontrahenta);

- czy wprowadzono NIP nabywcy i sprzedawcy i czy jest poprawny (wg danych administracji i kontrahenta (o ile kth jest podmiotem gospodarczym));

       Dla pozycji każdego dokumentu sprawdzane są:

- czy poprawnie wprowadzono kartę czynszową, czy istnieje wzór dla składnika czynszu;

- czy we wzorze poprawnie określono deklarację VAT-7;

- czy wypełniono pola nazwa towaru/usługi oraz jednostka miary;

- czy określono poprawnie stawkę VAT;

- w przypadku stawki VAT zw (zwolniony) - czy wypełniono pole "przyczyna zwolnienia z VAT".

       Dodatkowo wykonywana jest analiza ciągłości numeracji.


JPK KR (moduł FK)


       Sprawdzany jest plan kont oraz zaksięgowane dokumenty księgi głównej.

       W planie kont sprawdzane są:

- czy wpisano konto i opis konta;

- czy syntetykę i określono typ syntetyki (bilansowe, pozabilansowe);

- czy wprowadzono opis syntetyki;

       W dokumentach sprawdzane są:

- czy wprowadzono datę wpływu lub datę dokumentu i czy data ta jest zgodna z rokiem i miesiącem księgowym;

- czy wpisano opis dokumentu;

- czy typ dokumentu ma wprowadzony opis;

- w pozycjach dokumentów sprawdzane jest, czy wprowadzono konto i opis pozycji.

       Dodatkowo wykonywane są analizy: ciągłość numeracji w dok. k.g., ciągłość liczby dziennika w dok. k.g., bilans w dokumentach dok. k.g. oraz definicje syntetyk.


JPK WB (moduł Kasa)


       W wybranym wyciągu bankowym sprawdzane są dokumenty pod kątem:

- czy wpisano datę dokumentu;

- czy określono kontrahenta;

- czy kontrahent ma wypełnioną nazwę;

- czy wprowadzono opis dokumentu.

       Dodatkowo wykonywane są analizy: ciągłość numeracji wyciągów bankowych, ciągłość numeracji dokumentów w wyciągach, ciągłość sald wyciągów oraz zgodność obrotów w wyciągach z sumą obrotów w dokumentach.


JPK MAG (moduł Magazyn)


       Sprawdzane są dokumenty magazynowe.

       We wszystkich przypadkach sprawdzane są:

- czy wprowadzono typ i numer dokumentu;

- czy wprowadzono datę dokumentu i czy data jest zgodna z rokiem i miesiącem księgowym;

- w pozycjach czy wprowadzono nazwę towaru i jednostkę miary.

       W przypadku PZ, ZW, IN+, PK+, MM+, WZ, IN-, PK- sprawdzane są dodatkowo:

- czy określono kontrahenta i kontrahent ma wypełnioną nazwę.

       Dodatkowo wykonywana jest analiza ciągłości numeracji w dokumentach magazynowych.


---