Mechanizm podzielonej płatności
FK / Rejestry


Wprowadzenie


Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach rejestru / fakturach.


Funkcjonalność umożliwia dodawanie do dokumentów znacznika MPP - mechanizm podzielonej płatności.

Znacznik skutkuje dodaniem formuły "mechanizm podzielonej płatności" na wydruku faktury pod numerem konta bankowego do wpłaty.


Aby oznaczyć fakturę znacznikiem MPP, należy zaznaczyć opcję MPP na formularzu dokumentu.


W przypadku widoku dokumentów rejestru:W przypadku widoku faktur:
Wspomaganie systemowe wprowadzania dokumentów z MPP


Oprócz opcji manualnego oznaczenia dokumentu znakiem MPP, system dodatkowo sprawdza dokument podczas zapisu (w przypadku rejestru - zapis pozycji, w przypadku faktur - zapis całego dokumentu) pod kątem ewentualnej potrzeby uaktywnienia znacznika.


System zaproponuje dodanie znacznika MPP w przypadku, gdy spełnione są dwa warunki:


1. Kwota brutto dokumentu przekracza 15000zł.

2. Przynajmniej jedna pozycja na fakturze jest wg słownika towarów i usług oznaczona, jako wymagająca MPP. Aby ta opcja działała, towar/usługa na fakturze musi być pozycją wybraną ze słownika towarów i usług.


W takiej sytuacji program wyświetla zapytanie umożliwiające automatyczne dodanie znacznika:
Słownik towarów i usług


Aby system pilnował, ostrzegał i proponował włączanie znacznika MPP, należy korzystać z towarów/usług zdefiniowanych w słowniku:Na przeglądzie towar ze znacznikiem jest oznaczony znakiem "+" w kolumnie "Mpp" (podobnie, jak w przypadku przeglądu dokumentów).


Na formularzu towaru/usługi sekcja odpowiadająca za znacznik umieszczona jest poniżej sekcji związanej z deklaracją VAT.

Operator włącza znacznik, jeżeli dany towar/usługa znajduje się na liście towarów/usług wymagających obowiązkowo mechanizmu podzielonej płatności.


Uwaga! Obecność na fakturze towaru/usługi oznaczonej znacznikiem nie powoduje automatycznego dodania znacznika na wydruku faktury! Należy znacznik na dokumencie wprowadzić osobno. Znaczniki w słowniku powodują jedynie pomoc i kontrolę podczas wprowadzania nowego dokumentu do rejestru.---