MEL_LiczbaLicznikow
Zwraca liczbę liczników dla zadanych warunków (moduł Media)

Składnia

MEL_LiczbaLicznikow(parZas,parTyp,parDataOd,parDataDo,parFltMEL,parFltSQL)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ licznika lub typy dzielone znakiem "|"

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do, w którym licznik musi być aktywny (instalacja, demontaż)

parFltMEL

Warunek evaluate na rekord licznika.

parFltSQL

Fragment klauzuli WHERE zapytania SQL (tylko wersja SQL).

zwraca

Liczba liczników

Opis

Funkcja służy do zliczania liczników w zasobie. Funkcja działa dużo szybciej, jeżeli nie podaje się warunku parFltMEL.


Przykłady

MEL_LiczbaLicznikow(ZAS:ID_ZAS,'ZW|CW',0,99999,'','SREDNICA>1')
=> 2

Zobacz również:

-