JPK V7 - Typ dokumentu
Typ dokumentu w JPK V7


W JPK V7 dodano nowe oznaczenia dla dokumentów - osobno dla dokumentów sprzedaży i zakupów.


W module FK oznaczenia te przypisujemy określonym typom rejestrów FK (Narzędzia/Słowniki/Typy rejestrów):Na formularzu typu rejestru oznaczenia przypisujemy na zakładce [Opcje JPK]:Podczas generowania zestawień VAT w JPK V7 program będzie pobierał ustawienia typów dokumentów wprost ze słownika na podstawie typu rejestru przypisanego do dokumentu.
---