JPK V7 - Przygotowanie danych        
Przygotowanie danych w systemie ADA do generowania plików JPK V7


W założeniu przyjęto, iż użytkownik posiada w danych modułu FK poprawne dane dokumentów rejestru zakupów i sprzedaży.


Przed podjęciem próby wygenerowania plików JPK V7 należy upewnić się, że w systemie wypełnione są odpowiednie dane:


1. Administracja generująca dane posiada wypełnione pola: Nazwa, NIP, Adres email.

2. Administracja ma wybranego kontrahenta reprezentującego odpowiedni dla siebie Urząd Skarbowy.

3. Kontrahent reprezentujący Urząd Skarbowy ma wpisany odpowiedni kod urzędu w polu Indeks (wg kodów przydzielonych przez Ministerstwo Finansów).
4. (Opcjonalnie) Wypełniony telefon służbowy operatora wykonującego JPK V7.


Powyższe kroki są analogiczne, jak w przypadku generowania pozostałych plików JPK - czytaj tutaj.


Oprócz tego pojawiają się nowe oznaczenia dokumentów rejestru sprzedaży i zakupów:


1. Typ dokumentu.

2. Procedury zastosowane do dokumentu (V7P).
3. Grupy Towarowo-Usługowe (GTU).


Dokumenty z innych modułów:


Nie ma możliwości generowania JPK V7 bezpośrednio z innych modułów. Należy zatem wykonać import z tych modułów do rejestrów sprzedaży/zakupów modułu FK.


Aby zautomatyzować/uprościć poprawny import dokumentów z innych modułów - tam, gdzie było to możliwe, dodano mechanizm ustalający domyślne procedury zastosowane do dokumentów na podstawie ustawień typu dokumentu rejestru oraz kontrahenta (patrz opis V7P).


W przypadku dokumentów z modułu Czynsze - w module Czynsze udostępniono opcję ustawiania GTU dla wybranych składników. Dokumenty czynszowe wygenerowane z ustawionym GTU na pozycjach naliczeniowych przeniosą te ustawienia do FK podczas importu.


W przypadku importu z modułu Faktury wszystkie nowe ustawienia są przenoszone bezpośrednio, ponieważ dokumenty w module Faktury również zostały dostosowane do zmian związanych z wprowadzeniem JPK V7.


---