JPK V7 - Generowanie
Proces utworzenia dokumentu JPK V7


Proces tworzenia dokumentu JPK V7 jest analogiczny, jak w przypadku tworzenia dokumentu JPK VAT, z tą różnicą, że oprócz ewidencji dokumentów, należy również wypełnić deklarację VAT.


Aby przystąpić do generowania plików JPK należy w module JPKPlus użyć przycisk [Twórz JPK] lub wybrać z menu JPK opcję JPK V7M (miesięczny) lub JPK V7K (kwartalny).JPK V7 generowany jest dla admiinistracji i miesiąca wybranego w programie jako bieżący.


Dokument generowany jest jednocześnie na podstawie rejestru sprzedaży i zakupów.

Opcjonalnie można określić numery rejestrów, które mają być uwzględnione przy generowaniu dokumentu.


Obowiązkowo należy określić parametr "Cel złożenia" - złożenie lub korekta.
W przypadku wybrania opcji "Korekta", należy również określić zawartość korekty (deklaracja, ewidencja lub deklaracja i ewidencja).


W przypadku dokumentów kwartalnych za każdy trzeci miesiąc kwartału należy dodatkowo wskazać ewidencje z poprzednich miesięcy kwartału.
Program podpowie automatycznie odnalezione ewidencje, ale należy zweryfikować poprawność ustawień automatycznych.


Następnie wybieramy [Zbierz Dane].


Ustawienia JPK V7


Program przejdzie przez proces najpierw gromadzenia danych, następnie generowania i automatycznej walidacji pliku JPK. W przypadku błędu (np. błędne dane w rejestrze zakupów/sprzedaży, nie otwarty miesiąc VAT, błąd w danych administracji) procedura generowania zostanie zatrzymana i, jeśli to możliwe, zostaną przedstawione wskazówki dalszego postępowania (np. wskazanie pola do uzupełnienia w danych administracji).

Po poprawnym przejściu procesu generowania na oknie tabele wypełnią się zebranymi danymi:


Podgląd wygenerowanych danych JPK


Po wygenerowaniu danych - w przypadku, gdy generowana jest również deklaracja VAT - program automatycznie przełącza na zakładkę Deklaracja, gdzie należy uzupełnić brakujące dane:


Deklaracja VAT


Na zakładce możliwy jest tylko podgląd deklaracji. Aby przejść do edycji, należy użyć przycisku [Edycja deklaracji].

Uwaga! Po zapisaniu JPK ponowna edycja deklaracji nie będzie możliwa!

Opcjonalnie można z poziomu tej zakładki również wydrukować dane deklaracji VAT.


Na kolejnych dwóch zakładkach umieszczono tabele zestawiające wszystkie dane zebrane do serii zapisywanych w pliku XML. Kolumny nazwane są tak samo, jak pola pliku JPK. Pod tabelą widnieje podsumowanie odpowiadające strukturze kontrolnej JPK (pola sum kontrolnych).


Na kolejnej zakładce umieszczono podsumowania. Są te informacje zbiorcze o zebranych danych, które nie są przesyłane w pliku JPK, ale mają za zadanie wspomóc operatora w kontroli poprawności wysyłanych danych.


Przedostatnia zakładka zawiera podgląd wygenerowanego pliku XML.


Ostatnia zakładka zawiera zawartość logu walidacji – wypisuje błędy, których nie był w stanie zweryfikować szablon generujący dokument. Jeżeli zakładka ma czerwony tytuł, oznacza to, że wykryto błędy w utworzonym pliku XML. W takim przypadku należy przeanalizować otrzymane komunikaty, odpowiednio poprawić dane źródłowe (np. dokumenty w rejestrze) i podjąć kolejną próbę.

Jeżeli generowanie przebiegło pomyślnie i plik JPK nie zawiera błędów, należy go zarejestrować w ewidencji wewnętrznej systemu ADA – przycisk [Zapisz JPK].


Przycisk ZapiszNa formularzu wszystkie pola są domyślnie wypełnione. Operator może dodać własną nazwę i opis/uwagi dotyczące wygenerowanego wpisu:


Formularz ewidencji JPK V7


Następnie należy zaakceptować zapis przyciskiem [Zapisz].


Jeśli zapisano plik JPK z poprawną walidacją (bez błędów), to plik jest gotowy do przesłania do ministerstwa:


Każdy zestaw JPK w Adzie składa się z plików:

a) *.xml - plik JPK do wysłania do ministerstwa,

b) *.xml.source - dane źródłowe do przyszłego wglądu operatora (widoczne na zakładkach na ekranie tworzenia JPK),

c) *.xml.validation - plik walidacji (treść widoczna na zakładce Walidacja).---