Grupy / podgrupy / składniki

Składnik

Składnik jest podstawowym elementem, z którego rozliczane są administracje, osiedla, nieruchomości lub obiekty. Przykładami składników są "koszty i przychody finansowe funduszu remontowego", "zimna woda", "opłata za domofon". Rozliczenie składnika polega na posumowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych z nim związanych. Każda z pozycji leży po stronie przychodów lub kosztów.

Podgrupa

Podgrupy wiążą składniki posiadające pewne cechy wspólne, takie jak stawka i sposób liczenia VAT lub typy kart czynszowych, których ich rozliczenie dotyczy. Podgrupom definiuje się wzór opisujący sposób ich rozliczania. Do każdej z nich może należeć dowolna liczba składników. Jeden składnik nie może być elementem dwóch podgrup. Podgrupą może być np. "rozliczenie kosztów i przychodów części wspólnej" zawierające składniki "zaliczka na koszty zarządu", "utrzymanie czystości" oraz "naprawy bieżące i konserwacje".

Grupa

Grupa jest elementem wiążącym podgrupy składników. Razem z podgrupami i składnikami, grupy tworzą w module rozliczeń hierarchię drzewiastą, w której grupy są elementami nadrzędnymi. Przykładowo grupa o nazwie "media" może zawierać podgrupy "zimna woda", "ciepła woda" i "kanalizacja".

Powrót do definicji rozliczeń
Powrót do spisu treści