FKRoz_Tabela
Tabela rozrachunków (moduł FK)

Składnia

FKRoz_Tabela(parKth,parKarta,parDataP,parDataK,parCo,parFiltr,parParametry)

Parametry

parKth

ID kontrahenta.

parKarta

ID karty czynszowej; parKarta ma pierwszeństwo przed parKth.

parDataP, parDataK

Filtr wg daty rozrachunku od-do.

parCo

pusty - wszystkie

ROZL - rozliczone rozrachunki

NIEROZL - nierozliczone rozrachunki

ODS - rozliczone odsetki

NIEODS - nierozliczone odsetki

ROZL&ODS - rozliczone rozrachunki i odsetki

ROZL&NIEODS - rozliczone rozrachunki, ale nierozliczone odsetki

NIEROZL&ODS - nierozliczone rozrachunki, ale rozliczone odsetki

NIEROZL&NIEODS - nierozliczone rozrachunki i odsetki

ROZL|ODS - rozliczone rozrachunki lub odsetki

ROZL|NIEODS - rozliczone rozrachunki lub nierozliczone odsetki

NIEROZL|ODS - nierozliczone rozrachunki lub rozliczone odsetki

NIEROZL|NIEODS - nierozliczone rozrachunki lub nierozliczone odsetki

parFiltr

Wyrażenie evaluate filtra rozrachunków.

parParametry

Parametry dodatkowe:

RET=HTML|TXT - zwraca tabelę w formacie HTML lub TXT, domyślnie HTML

RET=KWOTAR|ODSETKI|ODSETKIZAP|ODSETKINIER|ZAPLACONO|KWOTANIER|C1|C2|C3 - zwraca sumę wybranej kolumny

BEZANA=1 - generowanie tabeli bez pozycji, tylko nagłówek i podsumowanie

TITLE=... - tytuł tabeli

WIDTH=... - liczba znaków szerokości tabeli

UP - obecność parametru włącza wyświetlanie paska postępu podczas generowania tabeli

DATA=... - data, na jaką generowane są dane. Domyślnie data bieżąca systemu ADA. Wartość -1 - nie licz na podstawie pozycji (wyłącza liczenie serii WN:, MA:, POZ:...)

NZ=0,1,2 - uwzględnij nieokreślone, należności, zobowiązania; domyślnie 1,2.

KOLUMNY- jeżeli określony, to własna kolejność kolumn

    Dostępne kolumny TYPINR,DATADOK,TERMIN,KWOTAR,ODSETKI,ODSETKIZAP,ODSETKINIER,ZAPLACONO,KWOTANIER,C1,C2,C3

    Wpisujemy po średniku! np. TYPINR;DATADOK;KWOTAR;KWOTANIER;C1

    TYPINR - typ i numer dokumentu

    DATADOK - data dokumentu

    TERMIN - termin płatności

    KWOTAR - kwota rozrachunku

    ODSETKI - opcjonalny, dodaje dodatkowo odsetki (ODS)

    ODSETKIZAP - opcjonalny, dodaje dodatkowo odsetki zapłacone (MA)

    ODSETKINIER - opcjonalny, dodaje dodatkowo odsetki nierozliczone (ODS+WN-MA)

    ZAPLACONO - opcjonalny, dodaje dodatkowo zapłatę

    KWOTANIER - kwota nierozliczona

    C1, C2, C3 - kolumny użytkownika


$1-$3 - tytuł i wyrażenie na kolumny definiowalne

    T1, T2, T3 - tytuł kolumny

    C1, C2, C3 - expr do ewaluacji

    W1, W2, W3 - szerokość kolumny (tryb txt)

    S1, S2, S3 - podsumowanie kolumny

    A1, A2, A3 - wyrównanie kolumny: L/R/C

    F1, F2, F3 - formatowanie kolumny: pusty - bez formatowania, D - data, C - kwota, @... - picture clarionowy


C# - kolumny użytkownika

    W kolumnach można stosować normalne wyrażenia Clarionowe oraz makra

    Makra podaje się w nawiasach kwadratowych [], np. [WN:ALL]

    Dostępne makra:

    SYMBOL - Symbol funkcją

    SYMORG - Symbol oryginalny

    KWO:ROZ - Kwota rozrachunku

    KWO:ODS - Kwota odsetek naliczonych

    WN:ALL - Suma WN na dzień

    WN:ROZ - j.w. tylko roz

    WN:ODS - j.w. tylko ods

    MA:ALL - Suma MA na dzień

    MA:ROZ - j.w. tylko roz

    MA:ODS - j.w. tylko ods

    POZ:ALL - suma wn-ma na dzień

    POZ:ROZ - j.w. tylko roz

    POZ:ODS - j.w. tylko ods

    SUM:ALL - suma wn-ma z nagłówka

    SUM:ROZ - j.w. tylko roz

    SUM:ODS - j.w. tylko ods

    STA - stan wg nagłówka (najnowszy)

    STD - stan na dzień

    NUM - liczba realizacji

    OSD:ALL - data ost pozycji

    OSD:ROZ - j.w. tylko roz

    OSD:ODS - j.w. tylko ods

    LDP - liczba dni przeterminowania na dzień lub na dzień ost.rozliczenia

zwraca

Tabela tekstowa lub HTML

Opis

Funkcja generuje tabelę na podstawie rozrachunków.


Przykłady

FKRoz_Tabela('',KAR:ID_KART,0,DATE(31,12,AKT:Rok),'NIEROZL','','RET=TXT|WIDTH=100')
=> tabela tekstowa

FKRoz_Tabela(KTH:ID_KTH,'',DATE(1,1,2010),DATE(31,12,2016),'','','RET=HTML|UP|KOLUMNY=TYPINR;DATADOK;C1;KWOTANIER|T1=Kwota rozrachunku|C1=[KWO:ROZ]|S1|A1=C|F1=C')
=> tabela html

Zobacz również:

-