FKRoz:NotaLiniaTekstu
Informacja o nocie w formie tekstu (moduł FK)

Składnia

FKRoz:NotaLiniaTekstu(parAdmg,parKth,parIDT,parIDR,parParametry,parDataP,parDataK)

Parametry

parAdmg, parKth

ID administracji i kontrahenta.

parIDT, parIDR

Opcjonalne - dodatkowy kontekst noty.

parParametry

Pusty - zwraca opis w formie tekstu.

RET=KWOTA - zwraca sumę kwot z not.

parDataP, parDataK

Filtr not wg daty dokumentu od-do.

zwraca

Informację o nocie lub pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja zwraca informacje o nocie w formie tekstu. Można dołączyć do faktury, rozliczeń itp.


Przykłady

FKRoz:NotaLiniaTekstu(MER:id_admg,MER:id_kth,'15',MER:id_kart,'',date(akt_mc,1,akt_rok),date(akt_mc+1,1,akt_rok)-1)
=> 'U W A G A !   Wystawiono notę odsetkową: / Nota odsetkowa Nr: SNO-123 z dnia: 01.02.03 na kwotę:  123,45 zł'

Zobacz również:

-