FKKontoObrotyTabela
Tabela obrotów na kontach (moduł FK)

Składnia

FKKontoObrotyTabela(parAdmg,parKonto,parDataP,parDataK,parCo,parFiltr,parParametry)

Parametry

parAdmg

ID administracji.

parKonto

Konto lub maska konta:

  ^,? : *,? - wszystkie konta

  &,$ : *,? - syntetyka

  @,# : *,? - analityka

parDataP, parDataK

Obroty z okresu od-do.

parCo

WN/MA/pusty - odpowiednio: tylko strona WN, tylko strona MA, wszystko.

parFiltr

Wyrażenie evaluate filtra pozycji dokumentów.

parParametry

Parametry dodatkowe:

RET=pusty/TXT - zwraca tabelę w formacie HTML lub TXT

TITLE=... - tytuł tabeli

WIDTH=... - liczba znaków szerokości tabeli

UP - obecność parametru włącza wyświetlanie paska postępu podczas generowania tabeli

KONTA - powoduje drukowanie dodatkowo kont i opisów kont w tabeli.

zwraca

Tabela tekstowa lub HTML

Opis

Funkcja generuje tabelę na podstawie dokumentów księgi głównej.


Przykłady

FKKontoObrotyTabela(AKT:Admg,'200######',DATE(1,1,AKT:Rok),DATE(31,12,AKT:Rok),'WN','','RET=TXT|WIDTH=100')
=> tabela tekstowa

Zobacz również:

-