Wzory - edycja wzoru
CZ / Narzędzia / Funkcje administratora / Metoda zaawansowana / Formularz


Wprowadzenie


Okno służy do edycji wzoru do naliczania czynszu.


Opis elementów okna1. Typ karty. Typ karty, dla którego definiowany jest wzór. Wzory na te same składniki definiuje się osobno dla poszczególnych typów kart.


2. Typ wzoru. Składnik czynszu lub zmienna pamięciowa. Składniki wchodzą w skład pozycji naliczenia, natomiast zmienne pamięciowe służą wyliczaniu danych tymczasowych podczas naliczania czynszu.


3. Kolejność. Kolejność wyliczania wzorów.


4. Id składnika / Nazwa zmiennej. W przypadku typu wzoru "składnik czynszu" określa numer składnika naliczenia - wybierany ze słownika składników. W przypadku "zmiennej pamięciowej" wpisujemy nazwę zmiennej.


5. Nazwa składnika. Jeśli wzór dotyczy składnika czynszu, wyświetlana jest nazwa składnika.


6. Sposób naliczania. Dostępne możliwości - z dołu lub z góry.


7. PKWiU. W tym polu należy określić kod PKWiU.


8. Warunek wykonania wzoru (opcjonalny). Wyliczenie danego składnika można uzależnić od warunku logicznego. Jeżeli pole jest puste, wzór jest wyliczany zawsze.


9. Wzór na ilość. Określa wzór, wg którego wyliczane jest pole ILOŚĆ w naliczeniu.


10. Wzór na cenę. Określa wzór, wg którego wyliczane jest pole CENA w naliczeniu.


11. Rozszerzona nazwa składnika (E#). Domyślne pole nazwy składnika czynszu jest ograniczone do 50 znaków. Jeżeli jest to zbyt mało, można wypełnić to pole dłuższą nazwą składnika. Jeżeli pole ma być wyznaczane ze wzoru, należy dodać przedrostek E#, np. E#'Długa nazwa składnika'.


12. Wzór na jednostkę miary. Określa wzór, wg którego wyliczane jest pole JM w naliczeniu.


13. [Funkcja], [Zmienna], [St.globalna], [St.obiektu], [St.zasobu], [St.karty], [Edytor]. Wymienione przyciski działają tylko w połączeniu z polami 8, 9, 10, 11, 12. Pozwalają na wstawienie do wzoru odpowiednio funkcji, zmiennej, stawki globalnej, stawki obiektu, stawki zasobu, stawki karty lub otwarcie wzoru do edycji w większym oknie.


14. Kategoria stawki VAT. W tym miejscu należy określić kategorię stawki VAT. Pozycja na deklaracji VAT-7 zostanie wybrana automatycznie.


15. VAT licz... Określa, czy iloczyn ceny i ilości to wartość netto czy brutto.


16. Zmień. Uaktywnia przełącznik 15.


17. [Pozycja na deklaracji VAT-7]. Pozwala ręcznie wybrać odpowiednią pozycję na deklaracji VAT-7.


18. Konto WN. Określa konto czynszowe. Jeżeli konto ma być wyznaczone ze wzoru, należy dodać przedrostek E#.


19. Konto netto. Określa konto do dekretacji kwoty netto do FK. Jeżeli konto ma być wyznaczone ze wzoru, należy dodać przedrostek E#.


20. Konto VAT. Określa konto do dekretacji kwoty VAT do FK. Jeżeli konto ma być wyznaczone ze wzoru, należy dodać przedrostek E#.21. Opcje dodatkowe.

       Ignoruj daty przy tworzeniu naliczeń. Domyślnie - gdy data początkowa karty nie jest pierwszym dniem miesiąca, to naliczenie jest zmniejszane proporcjonalnie do liczby dni. Gdy ten znacznik jest włączony, to naliczenie jest niezależne od daty początkowej karty.

       Składnik zależny od ADMG. Zaznacza, że składnik należy do grupy składników zależnych.

       Zaokrąglenie ilości i ceny do 2 miejsc po przecinku.  - domyślnie ilość i cena mają 4 miejsca po przecinku.

       Zapisuj zerowe naliczenia.  - domyślnie zerowe wyniki (ilość/cena) nie są zapisywane w dokumencie naliczeniowym.


22. Okres obowiązywania wzoru. Jeżeli wzór ma obowiązywać w zadanym okresie, wypełniamy odpowiednie pola z datami. Jeżeli pole "początek" pozostanie puste, wzór będzie obowiązywał "od zawsze". Jeżeli pole koniec pozostanie puste, wzór będzie obowiązywał bezterminowo.


23. Wzór na komentarz. Pole służy przy wdrożeniu podczas testowania naliczeń.


24. Informacje. Miejsce na opis szczegółowy wzoru. Warto wymienić tutaj stawki i dane uczestniczące w wyliczeniu składnika.