C_WypDokowEx
Definiowalna tabela czynszu w kolejnych miesiącach

Składnia

C_WypDokowEx(parIDKarty,parRokMcOd,parRokMcDo,parKonto,parTypDok,parZaawansowane,parUklad,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parRokMcOd, parRokMcDo

Rok i miesiąc - początkowy i końcowy w formacie RRRRMM

parKonto

Opcjonalnie - konta dzielone średnikiem.

Jeżeli dany element listy zaczyna się na 'E#', to zostanie evaluowany.

parTypDok

Opcjonalnie - lista typów dokumentów.

Jeżeli dany element listy zaczyna się na 'E#', to zostanie evaluowany.

parZaawansowane

Filtr zaawansowany (evaluate) dokumentów CZ:Dok.

parUklad

pusty lub KONTO - grupowanie wg kont czynszowych

TYPDOK - grupowanie wg typów dokumentów

parParametry

SzerokoscKolumny|paramString

SzerokoscKolumny - szerokość kolumny TypDok/Konto, min. 10 znaków.

paramString:

ROKMC=ROZLICZENIOWY - układ na bazie terminu płatności

RET=

 pusty - tabela dokumentów

 SALDO - tylko saldo

 SALDO.ABS - saldo, wartość bezwzględna

 SALDO+OPIS - saldo z prefiksem nadpłata/niedopłata

 F.SALDO - saldo, formatowane

 F.SALDO.ABS - saldo, wartość bezwzględna, formatowane

 TABSUMA - tylko jeden wiersz w tabeli

 TABSUMA.TXT - tylko jeden wiersz w tabeli, z prefiksem kwoty

zwraca

Tabela dokumentów czynszowych

Opis

Funkcja zwraca tabelę definiowaną przez parametry.


Przykłady

C_WypDokowEx(KAR:ID_KART,201501,201512,'E#''204-00'';203-00','NAL;KOR','CZD:Status=1','TYPDOK','15|ROKMC=ROZLICZENIOWY')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-