ADMW
Różne operacje na obsługiwanych bytach (moduł ADM)

Składnia

ADMW(parParametry)

Parametry

parParametry

IDT=1|20|3|4 - typ bytu, odpowiednio administracja, nieruchomość, obiekt lub zasób

TID=<id> - identyfikator wybranego bytu, np. id zasobu

REQUEST=DESCRIBE|ADMW|VIEW|GATHER - wybór jednej z dostępnych operacji

Operacja DESCRIBE - opisz:

RET=TITLE|TITLE:TYPE|TITLE:CODE|DESC|PRINTLINE|ICON|LIST1|LIST2|LIST3|MAPSTRING|ID_ADMG

 TITLE - typ i id/kod

 TITLE:TYPE - typ bytu

 TITLE:CODE - id/kod bytu

 DESC - wieloliniowy opis (nazwa, adres...)

 PRINTLINE - jednoliniowy opis do przeglądów i druku

 ICON - ikona

 LIST1, 2, 3 - pierwsza, druga i trzecia linia opisu DESC

 MAPSTRING - ciąg znaków do przekazania do ZUMI

 ID_ADMG - identyfikator administracji

Operacja ADMW - wyświetl okno edytora wartości bytu

Operacja VIEW - wyświetl formatkę edycyjną bytu

Operacja GATHER - zbierz wartości wybranej cechy

CECHA=n - identyfikator cechy

DATA=n - data 'na dzień' w formacie Clarion

FORCE - opcjonalnie - jeżeli ma wymusić pobranie cechy od nowa (odświeżyć), mimo że jest w cache funkcji

zwraca

Wynik zależny od parametrów

Opis

Funkcja wykonuje operację zależną od parametrów. W systemie również pod nazwą BYT_SOP.


Przykłady

ADMW('IDT=1|TID='&AKT:Admg&'|REQUEST=VIEW')
=> <wyświetla formatkę administracji>

Zobacz również:

-