Moduł UNIFAK - Konfiguracja - 4. Pozycje

4. Pozycje

Szablony domyślne

Wydruk dokumentów z rodzaju faktura i rachunek różni się nie tylko nazewnictwem, ale również zawartością tabeli pozycji dokumentu. W rachunku należy umieścić nazwy sprzedawanych towarów/świadczonych usług, ilość, cenę i wartość. Faktura musi ponadto zawierać informację związaną z opodatkowaniem VAT - czyli informację o PKWiU danego towaru/usługi (lub w przypadku braku odpowiedniego symbolu odniesienie do wymaganej ustawy), stawkę VAT oraz kwotę wartości netto i naliczonego podatku VAT.

Szablony domyślne umożliwiają ustalenie wzoru tabeli pozycji dokumentu w zależności od jego rodzaju. Domyślne szablony spełniają wymagania ustawowe. Użytkownik może jednak dowolnie dopasować układ informacji na drukowanych dokumentach poprzez wybranie innego dostępnego szablonu kolumn.

Prócz szablonów domyślnych producent załącza przykładowe alternatywne szablony kolumn definiujących pozycje. Dostępne szablony dołączone do modułu przez producenta:
Faktura - domyślny - domyślny szablon dla dokumentów z rodzaju "Faktura". Zawiera kolumny: Lp., Nazwa towaru / usługi, PKWiU, Ilość, Jm., Cena, %VAT, Netto, VAT, Brutto.
Faktura - skrócony - alternatywny szablon dla dokumentów z rodzaju "Faktura". Zawiera ten sam zestaw treści co szablon domyślny, ale układ nastawiony jest na minimalną liczbę kolumn tabeli.
Faktura - skrócony (bez brutto) - zgodnie z nową ustawą o fakturach VAT tabela nie musi zawierać kolumny z kwotą brutto. Szablon został przygotowany z myślą o tej nowelizacji.
Rachunek - domyślny - domyślny szablon dla dokumentów z rodzaju "Rachunek". Zawiera kolumny: Lp., Nazwa towaru / usługi, Ilość, Jm., Cena, Wartość.
Rachunek - skrócony - alternatywny szablon dla rachunków nastawiony na minimalizację liczby kolumn.

Aby zmienić domyślny szablon dla faktur / rachunków należy wybrać z odpowiedniego folderu dostępny plik szablonu (przycisk z ikoną folderu). Uwaga! Nie można wybierać plików z innego folderu, niż folder domyślny!

Tworzenie i modyfikacja szablonów odbywa się za pomocą edytora kolumn pozycji faktury opisanego poniżej.

Kolumny pozycji faktury - edytor

Edytor kolumn pozycji faktury pozwala na dowolną modyfikację liczby drukowanych kolumn, ich układu i treści.

Lista po lewej stronie okna zawiera kolumny pozycji faktury. Każdą kolumnę charakteryzuje jej pozycja od lewej strony tabeli (Lp.), nazwa drukowana w nagłówku (Nazwa), treść generowana dla pozycji przy wydruku (Definicja), wyjustowanie w poziomie (<->), szerokość względna (Szer.) oraz wielkość czcionki (Wlk.).

Poniżej listy kolumn znajduje się podgląd proporcji raportu, który wizualizuje układ proporcji szerokości wszystkich kolumn tabeli pozycji. Aktualnie wybrana pozycja na liście kolumn jest zaznaczana również na podglądzie.

Po prawej stronie listy kolumn znajduje się zestaw przycisków służących do edycji.

Tworzenie, wczytywanie i zapisywanie szablonów

Domyślnie do pamięci podręcznej edytora ładowanych jest ostatnio zapamiętany układ kolumn. Aby utworzyć nowy zestaw należy posłużyć się przyciskiem [Utwórz]. Utworzenie powoduje wygenerowanie domyślnego zestawu kolumn tabeli pozycji faktury.

Aby zmodyfikować istniejący szablon, należy najpierw wczytać go z folderu szablonów za pomocą okna dialogowego dostępnego pod przyciskiem [Wczytaj].

Po zakończeniu zmian w szablonie należy zapisać go w folderze szablonów za pomocą przycisku [Zapisz]. Uwaga! Samo wprowadzenie zmian w szablonie nie będzie miało wpływu na wydruk, ponieważ szablon kolumn odczytywany będzie z plików ustawionych w sekcji "Szablony domyślne"!

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie kolumn

Przyciski [Dodaj], [Popraw] i [Usuń] pozwalają na standardową modyfikację rekordów kolumn pozycji faktury.

[Dodaj] dodaje na końcu listy nową pustą kolumnę.

[Popraw] otwiera dla wybranej pozycji okno edycji kolumny, gdzie nanieść należy żądane modyfikacje (patrz niżej - okno edycji kolumny).

[Usuń] pozwala na usunięcie wybranej kolumny.

Zmiana kolejności kolumn

Do zmiany kolejności kolumn służą przyciski [W górę] i [W dół]. Aby zmienić kolejność drukowanych kolumn (zgodnie z rosnącym Lp. drukowane są od lewej do prawej strony tabeli) należy wybrać kolumnę i za pomocą przycisków przenieść w docelowe miejsce.

Okno edycji kolumny

Każda kolumna posiada zestaw właściwości wpływających na jej treść i wygląd na wydruku dokumentu.

Lp.: - liczba porządkowa, oznacza kolejność umieszczania kolumn na wydruku. Kolumna oznaczona liczbą "1" wydrukowana zostanie przy lewym brzegu tabeli, kolumna z najwyższym "Lp." z prawej strony.

Nazwa - określa nagłówek kolumny w drukowanej tabeli. Może zawierać wiele linii tekstu.

Definicja - określa treść kolumny. Pole jest generowane dynamicznie, skorzystać można z makr dostępnych za pomocą przycisku [Wstaw]. Może zawierać wiele linii tekstu.

Wyrównanie - określa sposób justowania tekstu w kolumnie. Wyrażenia słowne są zazwyczaj wyrównywane do lewej strony, liczby do prawej. Jeżeli kolumna ma zostać podsumowana pod tabelą, należy wybrać "Do prawej (z podsumowaniem)". Jeżeli kolumna zawiera informację niezmienną i istotną dla tabeli podsumowania wg stawek VAT (standardowo jest to kolumna ze stawką podatku VAT) to należy zaznaczyć opcję "Do prawej (w tabeli VAT)".

Szerokość względna - oznacza względną (względem pozostałych kolumn tabeli) szerokość kolumny. Wpisana wartość jest przeliczana w stosunku do szerokości całej tabeli i wyświetlana w formie procentowej obok pola edycji szerokości.

Wielkość czcionki - pozwala zmienić wielkość czcionki w danej kolumnie. Domyślną wielkością czcionki jest "8" - taka wielkość wybierana jest w przypadku, gdy pole jest puste (nieokreślone).