Moduł UNIFAK - Konfiguracja - 3. Definicje cd.

3. Definicje cd.

Sekcja podpisów

Sekcja podpisów znajduje się na końcu wydruku i stanowi miejsce na podpis wystawcy i odbiorcy dokumentu. Moduł UniFak umożliwia precyzyjne określenie, które z podpisów powinny znaleźć się na wydruku i w jakiej formie.

W zależności od rodzaju dokumentu do sekcji podpisów wybrana zostanie para tekstów linii "Faktura" lub "Rachunek". Aby miejsce na podpis zostało wydrukowane, musi być zaznaczony odpowiedni haczyk "Drukuj" (w kolumnie "Odbiorca" dla podpisu osoby odbierającej dokument lub w kolumnie "Wystawca" dla osoby wystawiającej).

Sekcja podsumowująca

Zgodnie ze zmianami ustawowymi dot. wystawiania faktur VAT zdjęty został obowiązek drukowania na fakturze kwoty słownie. Jeżeli haczyk w tej sekcji jest odznaczony, kwota słownie nie zostanie wydrukowana.

Oryginał / kopia / duplikat

Alternatywny tekst "oryginał" - pole zawiera tekst, który drukowany jest w nagłówku dokumentu, który jest egzemplarzem "oryginalnym". Domyślnie jest to słowo "ORYGINAŁ". Moduł UniFak umożliwia zastąpienie tego słowa dowolnym innym wyrażeniem zdefiniowanym przez użytkownika.

Alternatywny tekst "kopia" - analogicznie jak wyżej - tekst umieszczany na każdym egzemplarzu, który stanowi kopię drukowanego dokumentu.

Alternatywny tekst "duplikat" - w przypadku drukowania duplikatów dokumentu do wyrażenia oznaczającego oryginał/kopię dołączane jest wyrażenie oznaczające duplikat. Pole pozwala zmodyfikować domyślną treść wyrażenia.

Szablon "Wystawiono dnia..." - (pole generowane) określa opis dotyczący wystawianego duplikatu (drukowany tylko w przypadku wystawiania egzemplarzy będących duplikatami). Domyślnie tekst zawiera informację o dacie wydruku duplikatu.

Domyślne oznaczenia drukowanych egzemplarzy:
"ORYGINAŁ" - dokument jest egzemplarzem oryginalnym.
"KOPIA" - dokument jest kopią.
"ORYGINAŁ - DUPLIKAT" - dokument jest duplikatem oryginału.
"KOPIA - DUPLIKAT" - dokument jest duplikatem kopii.