Moduł UNIFAK - Konfiguracja - 2. Definicje

2. Definicje

Pola generowane

Moduł UniFak umożliwia elastyczną definicję treści drukowanych dokumentów. Każde pole określone jako "generowane" może składać się z elementów stałych oraz elementów wstawianych dynamicznie podczas drukowania. Możliwe jest wstawianie jednej lub kilku predefiniowanych zmiennych takich jak np. typ dokumentu, data wystawienia czy nazwa nabywcy.

Pola wstawiane (makra) oznaczane są podwójnymi znakami procentu "%%". Np. pole oznaczające numer dokumentu w definicji należy zapisać w postaci "%%NUMER%%".

Przycisk po prawej stronie okienka definiującego pole pozwala rozwinąć listę zmiennych do wstawienia. Można również wywołać menu kontekstowe za pomocą klawisza "Strzałka w dół".

Po wykonaniu wydruku wszystkie pola otoczone podwójnymi znakami procentu zostaną zamienione na odpowiadające im wartości dotyczące dokumentu.

Tytuł dokumentu

Tytuł dokumentu - (pole generowane) określa zawartość pierwszej linii wydruku dokumentu. Treść powinna zawierać informację o rodzaju dokumentu (faktura, rachunek) i numerze nadanym przez wystawiający podmiot. Domyślna definicja: "%%RODZAJ%% nr %%TYP%%-%%NUMER%%/%%ROK%%". Przy założeniu, że drukowana jest faktura VAT o typie dokumentu "FA", numerze "001234" w roku "2009" podczas drukowania linia tytułowa przyjmie postać "Faktura VAT nr FA-001234/2009" zgodnie z definicją pola.

Domyślny rodzaj - w przypadku, gdy moduł nie będzie w stanie określić, czy drukowany dokument jest fakturą, czy rachunkiem, przyjmie predefiniowaną wartość z tego pola. Domyślna wartość "%%TEXT_FAKTURAVAT%%" oznacza, że domyślnym rodzajem dokumentu jest faktura. Alternatywnie domyślny może być rachunek ("%%TEXT_RACHUNEK%%") lub jakikolwiek tekst wybrany przez użytkownika (np. "Faktura VAT marża").

Rodzaj "Faktura VAT" - para pól określa nazewnictwo dla dokumentów będących fakturą. Pole "Nazwa" drukuje się w przypadku, gdy dokument jest fakturą. Pole "Korekta" jest doklejane do pola "Nazwa" w przypadku, gdy drukowana faktura jest fakturą korygującą. Dla wartości domyślnych uzyskujemy więc rodzaj "Faktura VAT" dla zwykłych faktur oraz "Faktura VAT korygująca" dla faktur korygujących.

Rodzaj "Rachunek" - analogicznie jak wyżej - para określeń używana jest w przypadku drukowania rachunku.

Przelew

Przelew "Tytułem" - (pole generowane) określa treść pierwszej linii pola tytułem na przelewie. Domyślnie zawartość pola jest identyczna z definicją pola "Tytuł dokumentu".

Przelew "Tytułem cd." - (pole generowane) określa drugą linię pola tytułem na przelewie.

Pola opisowe sekcji generowanej

Na wydruku faktury obok sekcji zawierającej dane sprzedawcy umieszczono 8 linii tekstu, które użytkownik może dowolnie wypełnić. W tej części konfiguracji należy określić zawartość owych pól.

Każde z pól jest polem generowanym, co oznacza, że można w nich umieszczać dowolne dostępne makra oraz elementy stałe.

Pola po stronie lewej na wydruku mogą zajmować całą dostępną szerokość. Pola po stronie prawej zaczynają się w połowie dostępnego miejsca.