Zmiany dokonane w roku 2019.


Wersja 19.02.20.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.
 • Domyślna kolorystyka niektórych przeglądów – zmiana na czytelniejszą kolorystykę.
 • Słownik towarów i usług – dodano wyświetlanie identyfikatora rekordu.
 • Kontrahenci – dodana kontrola i zabezpieczenie przed omyłkowym usunięciem kontrahenta powiązanego z danymi w bazie danych.


Czynsze
 • Dokumenty – dokumenty naliczeniowe i korygujące – uzupełniono obsługę przyczyny zwolnienia z VAT oraz wybór jednostki miary.
 • Karty – czynsz bieżący – dodano wyświetlanie litery B obok ceny w przypadku, gdy cena jest ceną brutto.
 • Dokumenty – przegląd – zmieniona kolorystyka. Paczki zaksięgowane oznaczone kolorem zielonym, paczki częściowo zaksięgowane kolorem czerwonym.
 • Karty – przegląd rozrachunków – dodana możliwość eksportu do programu Excel.


E-Sprawozdania
 • Nowy moduł do obsługi e-sprawozdań.
 • W tej wersji dostępna jest edycja treści e-sprawozdania dla jednostki innej, małej lub mikro.


FK
 • Wydruk potwierdzenia salda – przebudowa, dodanie obsługi generowania tekstu z szablonu w parametrach.
 • Przegląd rozrachunków – dodana możliwość eksportu do programu Excel.
 • Dodany formularz CIT-8 (26).
 • Dodany formularz VAT-7 (19) oraz VAT-7K (13).


Kasa
 • Przegląd raportów kasowych / wyciągów bankowych – przebudowa wydruku raportu.
 • Bank – edycja konta bankowego – dodano możliwość dowiązywania kont czynszowych. Dowiązanie konta powoduje, że tylko te konta będą widoczne podczas importu wyciągu.


Media
 • Liczniki indywidualne – dodano funkcję do zmiany numeru licznika (dostępna na zakładce [Wszystkie]). Zablokowano edycję numeru licznika na formularzu licznika.
 • Wydruk historii rozliczeń kart – przebudowane filtrowanie wg zakresu dat od-do.
 • Wydruk rozliczenia – dodano opcję „Zaliczki – 2 linie” - drukuje zaliczki z opisem w dwóch liniach, aby zmieściła się długa nazwa składnika oraz opis dokumentu.

     

Wkłady
 • Analiza dokumentów i edycja faktur w FK – przebudowa i rozbudowa funkcji okna. Dodana cecha administracji pozwalająca na wybór domyślnego towaru/usługi przy generowaniu faktury z dokumentu wkładów.


Wersja 19.02.26.0

Ogólne
 • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.


E-Sprawozdania
 • Dodano możliwość drukowania e-sprawozdania.
 • Dodano możliwość eksportu treści e-sprawozdania do programu Excel.
 • Podgląd dokumentu – dodano możliwość wyłączenia cieniowania oraz ukrycie pozycji nieopisanych (w trybie podglądu i na wydruku); dodano zapamiętywanie przełączników na oknie.


FK
 • Formularz CIT-8 (26) – dodano możliwość wyłączenia załącznika CIT-8/O oraz poprawiono wyliczanie kwoty w polu nr 94.
 • Rejestr zakupów – zmiana interpretacji pól D3 (korekta) tak, aby wartości kwoty VAT były interpretowane jako VAT odliczany 100% odpowiednio dla środków trwałych lub pozostałych nabyć. Zmiana dotyczy formularza pozycji faktury oraz wydruku zestawienia.
 • Plan kont – wydruk obrotów – zmiana działania przełącznika „podsumowania miesięczne” - podsumowanie BO jest teraz drukowane bez względu na wartość przełącznika.


Kasa
 • Przegląd wpłat/wypłat kontrahenta – poprawiono wydruk listy operacji.


Wkłady
 • Analiza dokumentów i edycja faktur w FK – dodano automatyczne wyznaczanie pola na deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy dokument wkładów zawiera stawkę VAT, ale nie określono domyślnego towaru/usługi w danej administracji.Wersja 19.03.13.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych błędów i kosmetyka okien.
 • Parametry globalne: parametry modułu JPKPlus przeniesione do osobnej sekcji, dodana sekcja parametrów modułu E-Sprawozdania.
 • Kontrahent – formularz – poprawione zapisywanie treści pól Uwagi i Autoryzacja.


Czynsze
 • Wydruki – zestawienia – naliczenia wg obiektów – w przypadku druku w zakresie wielu administracji dodano automatyczne rozpoczynanie od nowej strony i aktualizację nagłówka wydruku.


E-Sprawozdania
 • Podgląd/edycja dokumentu: nagłówki kolumn A, B, B1 – dodano rok, aby poprawić czytelność; dodano możliwość wyłączania z sumowania wybranych pozycji; poprawiona metoda przechowywania dużych pól tekstowych (pola P7, P6 mała/mikro).
 • Podgląd dokumentu – dodano opcję eksportu sprawozdania do formatu XML.
 • Szablony „rachunku zysków i strat” oraz „przepływów pieniężnych” - dodano automatyczne wyliczanie pól opisanych z wzorem.


FK
 • Plan kont – poprawiona kolorystyka listy.
 • Wydruki – wydruk dziennika – dodano możliwość druku od miesiąca BO (0); poprawki w wyliczaniu „obrotów poprzednich”, dodatkowa sekcja podsumowania „razem+BO”.
 • Wydruki – z planu kont – obroty i salda – poprawki w wyliczaniu BO kont syntetycznych.
 • Formularz CIT-8(26) – poprawione wyliczanie pola nr 214.
 • Wydruki definiowalne – dodano dodatkowe narzędzia wspomagające edycję szablonu wydruku: zaznacz/odznacz/kopiuj/wklej oraz przesuń w górę/w dół.
 • Bilans – drukowanie bilansu – zmiana metody określania tytułu w nagłówku wydruku – zrezygnowano z słowa „bilans”, w to miejsce wpisywana jest nazwa własna szablonu.


Media
 • Wydruk rozliczeń – poprawka w wydruku (nieprawidłowa dodatkowa strona wydruku); ustawienia wydruku – usunięto wyłączanie czwartej zakładki ustawień, aby umożliwić zmianę bez względu na ustawienia adresu korespondencyjnego.


Środki Trwałe
 • Cechy – przegląd wg cech – poprawione działanie zakładek wyboru typu środka trwałego oraz zaznaczanie/odznaczanie cech na liście cech.


Wersja 19.03.19.0


Ogólne
 • Nadzorca / Konfiguracja / Ścieżki dostępu – dodano obsługę konfiguracji połączenia SQL.
 • Słownik kontrahentów – optymalizacja prędkości generowania/odświeżania indeksu wyszukiwania.
 • Kontrahenci – dopisywanie – zabezpieczenia przed wyjątkami na platformie SQL.
 • Pisma – typ „!HTML” - poprawka generowania seryjnego w kodowaniu UTF8.


Czynsze
 • Wzory naliczania czynszu – przegląd wzorów – dodana kolumna „deklaracja VAT-7”.


E-Sprawozdania
 • Poprawki w edytorze treści oraz uzupełnienia i poprawki literówek w szablonach xml.


FK
 • Faktury – wyszukiwanie faktury – funkcjonalność udostępniona w wersji SQL.
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – Zatwierdź – przełączanie zakładki uzależniono od udanego utworzenia rozrachunku lub dekretu.
 • Deklaracje – VAT-7(19) i CIT-8(26) – edytor deklaracji – dodano podgląd opisu wybranego pola w dodatkowym polu tekstowym u dołu okna; pola nie podlegające edycji oznaczono kolorem żółtym.
 • Deklaracje VAT-7 – tekst opisu pozycji w słowniku pól deklaracji „Nie podlega odliczeniu” zmieniono na „Nie podlega odliczeniu/naliczeniu”, aby wyeliminować niejednoznaczność w przypadku rejestru sprzedaży.


Kasa
 • Wydruk raportu – poprawki i optymalizacje.


Wersja 19.06.27.0


Ogólne
 • Drobne poprawki, kosmetyka, ułatwienia często wykonywanych czynności i zabezpieczenia przed omyłkowym wykonaniem niektórych operacji.
 • RODO - Anonimizacja - dodano blokowanie możliwości wykonania funkcji w przypadku wykrycia dokumentów we Wkładach oraz wpisów w Członkach i Przydziałach.
 • Kontrahenci - Cechy kontrahenta - dodano cechę "Liczba dni terminu płatności" pozwalającą indywidualnie określić liczbę dni. Cecha jest wykorzystywana w module Faktury oraz w module FK w rejestrze VAT i fakturach przy dopisywaniu nowego dokumentu.
 • Metody płatności - dodano metodę "karta".
 • Kontrahenci - dodana funkcjonalność "oddziały", która pozwala grupować kontrahentów w struktury "główny" i "oddziały". Funkcjonalność ma za zadanie wyeliminować pomyłki przy określaniu kontrahenta we wprowadzanym dokumencie, jeżeli dany kontrahent posiada wiele oddziałów z tym samym numerem NIP, ale różnymi adresami siedziby. Aby skorzystać z opcji, należy w rekordzie kontrahenta, który jest "oddziałem", zaznaczyć opcję "oddział" na zakładce "Słowniki" i wybrać kontrahenta, który jest głównym/nadrzędnym. Po ustaleniu takiej struktury za każdym razem, gdy ze słownika wybierany jest kontrahent należący do tej struktury, zostanie wyświetlone dodatkowe okno z prośbą o wybranie oddziału (lub kth głównego).
 • Zapis do PDF wydruków i pism txt/rtf - zmieniono metodę zapisu plików PDF, dodano możliwość zapisu do PDF bezpośrednio z podglądu wydruku.
 • Edytor wyrażeń / filtrów zaawansowanych - nowy edytor wspomagający układanie wyrażeń, pracuje w dwóch trybach - tekstowy i wizualny (drzewiasty). W przypadku trybu tekstowego na bieżąco sprawdza wpisany kod i zgłasza wykryte błędy. W tym trybie poprawiono również dotychczasowe funkcjonowanie opcji wstawiania makr i funkcji oraz dodano możliwość zapisu gotowego wyrażenia do słownika filtrów. W przypadku trybu wizualnego umożliwia łatwiejsze ogarnięcie wzrokiem i edycję skomplikowanych wyrażeń logicznych i porównań arytmetycznych.
 • Nowa funkcja Filtr, która umożliwia wstawianie filtra w wyrażeniach odwołując się bezpośrednio do słownika filtrów po nazwie lub po numerze ID filtra. Nowe okno edycji wyrażeń umożliwia wstawienie filtru jak dotychczas oraz dodatkowo oferuje możliwość wstawienia filtru jako wywołanie funkcji Filtr.
 • Kontrahenci / [Więcej...] - dodano [Eksport do XML] podstawowych danych kontrahentów wg ustalonych kryteriów (wybór manualny oraz filtrowanie).
 • Przegląd pism - dodano opcję [Kopiuj] pozwalającą na szybkie skopiowanie pisma wraz z treścią jako nowe pismo gotowe do modyfikacji.
Czynsze
 • Przegląd / Stawki - poprawki optymalizujące korzystanie z okien.
 • Karty czynszowe - dopisywanie karty - kontrola adresów przebudowana, poprawione dopisywanie nowego adresu korespondencyjnego.
 • Wydruki / Wykazy / [Wykazy B] / Wykaz adresów korespondencyjnych kart - dodano obsługę numerów telefonów, poprawiono formatowanie adresów, dodano możliwość grupowania wg karty/kontrahenta (wydruk pionowy).
 • Pisma, Faktury (UniFak) - wysyłanie pism pocztą elektroniczną - dodano generowanie współwłaścicieli z karty w polu adresat.
 • Rozliczenia roczne - eksport do dokumentów czynszowych - uzupełniono przenoszenie przyczyny zwolnienia z VAT wg wzoru czynszowego składnika.
 • Funkcja SCZ3 - do funkcji dodano wsparcie dla dokumentów korygujących oraz dokumentów korygujących zbiorczych. Szczegóły i przykłady w pliku pomocy systemu.
 • Dokumenty / Przenumerowanie dokumentów - nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.
DCM
 • Pisma - wg członków i wg przydziałów - dodano opcję filtrowania wg email i wg doręczycieli; w przypadku przydziałów przy włączonej opcji "Liczba pism na przydział - 2" we filtrze pod uwagę brany jest również kontrahent-współmałżonek i pismo jest eliminowane tylko wtedy, gdy żaden z dwóch kontrahentów nie spełnia filtra.
Faktury
 • Wystawianie faktur - zmiana - termin płatności liczony od daty dokumentu (poprzednio od daty sprzedaży); poprawka - nieprawidłowo nadpisywało dane adresowe kontrahenta podczas poprawiania nagłówka faktury.
 • Typy dokumentów rejestrów - dodano domyślny opis - tekst domyślnie umieszczany w opisie dokumentu przy dopisywaniu faktury.
 • Import z Czynszów - dodana możliwość wyłączenia "kodu zasobu" z nazwy pozycji dokumentu przy wyłączonym grupowaniu.
 • Faktury - [Inne...] - Wydruk seryjny - dodano rozciąganie okna, rozszerzono możliwości zaznaczania dokumentów.
FK
 • Rejestry / Import faktur / Z innego systemu do rejestru zakupów/sprzedaży - funkcja przebudowana, dodano możliwość "tłumaczenia" i rozdzielania importowanych pozycji wg zadanych kryteriów (definicja w szablonie konwersji sifi.xml, załączony domyślny szablon z instrukcją i przykładami), możliwość ustawienia domyślnego pliku szablonu w parametrach modułu na poziomie globalnym i indywidualnym operatora.
 • Rozrachunki / Przegląd przekrojowy - wydruk listy - przebudowa wydruku, automatyczne dopasowanie szerokości kolumn Symbol i Kontrahent.
 • VAT-7 - zmiana w dokumentach odwrotnego obciążenia - dodano pomijanie dokumentów WOO; dopisywanie deklaracji kwartalnej - zmieniono opisy symboli deklaracji na wersje formularzy kwartalnych (poprzednio były symbole miesięcznych).
 • Wydruki / Wydruki z planu kont - zmiana aktywności ustawienia "poziom syntetyki" (od teraz opcja jest wyłączona, jeśli drukujemy z grup kont lub tylko konta analityczne; włączona w przeciwnym razie); opcję "tylko konta pozabilansowe" zastąpiono wieloopcją wyboru typów drukowanych kont; dodana opcja-przełącznik - drukowanie obrotów narastająco wliczając BO lub nie wliczając BO; dodano wydruk "bilansu zamknięcia".
 • Rejestry / Przegląd / [Więcej...] / Seryjne zatwierdzanie - rozszerzono opcje sortowania listy.
 • Plan kont / [Stan] / [Dokumenty...] / [Dokument] - przebudowa okna, dodane rozciąganie.
 • Operacje / Przenumerowanie dziennika - dodano możliwość rozpoczęcia od wybranego miesiąca księgowego.
 • Plan kont - formularz konta - możliwość dodania notatki o koncie.
 • Typy dokumentów rejestrów - dodano domyślny opis - tekst domyślnie umieszczany w opisie dokumentu przy dopisywaniu faktury.
 • Okno wyboru administracji/roku/miesiąca - ujednolicono z resztą systemu.
 • Operacje / BO - bilans otwarcia / Ustalenie BO - dodano możliwość wyboru syntetyk zespołami.
 • Rejestry / Przegląd - dodane sortowanie wg numeru zewnętrznego, dodana kolumna "Nr zewnętrzny"; Zatwierdzanie - dodano automatyczną kontrolę potencjalnych duplikatów dokumentów (warunki: ten sam NIP kth, w skali roku wg numeru zewnętrznego, w skali miesiąca wg kwoty).
 • Plan kont oraz Rejestr zakupów/sprzedaży - przegląd - zmiana zachowania tak, aby okno reagowało na zmianę globalną administracji/roku/miesiąca.
 • Faktury - [Inne...] - Wydruk seryjny - dodano rozciąganie okna, rozszerzono możliwości zaznaczania dokumentów.
 • Rozrachunki / Wydruk potwierdzenia sald wg kont - przebudowa funkcji, informacje o niezgodności kont przeniesione na koniec do podsumowania operacji.
 • Faktury - Zaliczki - dodano wsparcie dla faktur korygujących.
 • Rejestry / Analiza rejestru zakupów/sprzedaży - dodano podsumowanie wg typu dokumentu i metody płatności.
 • Księga główna / Przenumerowanie dokumentów - nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.
JPKPlus
 • Moduł analiz - dodano zapamiętywanie wybranego zestawu testów, dodano kontrolę duplikacji dokumentów w rejestrach zakupów/sprzedaży.
Magazyn
 • Dokumenty - poprawka problemu z "lp." w dopisywaniu drugiej i kolejnych pozycji dokumentu.
 • Wykaz dokumentów - przebudowa, poprawione sortowanie, optymalizacje.
 • Okno wyboru administracji/roku/miesiąca - ujednolicono z resztą systemu.
Media
 • Rozliczanie mediów - optymalizacja prędkości rozliczeń; zmiana metody określania zakresu rozliczenia (administracje/obiekty/zasoby).
 • Liczniki indywidualne - dopisywanie licznika - dodana kontrola duplikacji numeru licznika.
 • Wydruki / 1.3b Raport zużyć (nowy) - dodano nowy wydruk raportu zużyć.
 • Pisma, Faktury (UniFak) - wysyłanie pism pocztą elektroniczną - dodano generowanie współwłaścicieli z karty w polu adresat.
 • Przegląd węzłów - dodano wsparcie globalnego filtra wg administracji, przebudowa filtrowania.
 • Rozliczanie - nowa funkcja ME_KAR_VxT - zastępuje serie funkcji "Ilosc...", służy do wyliczania całek dyskretnych rodzaju Wartość * Czas, np. liczba osób miesięcznie w zakresie dat od-do, szczegółowy opis funkcji w pliku pomocy aplikacji.
 • Rozliczenia / Przenumerowanie dokumentów - nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.
Sekretariat
 • Pasek przycisków - dodano "Dokumenty wewnętrzne".
 • Poczta elektroniczna - dodano częściową łatkę na znak "," (przecinek) pojawiający się w nazwach załączników; Lista nadawcza - dodano rozciąganie okna, dodano blokadę dopisywania załączników ze znakiem ","; Lista nadawcza - dodano kolumnę opisującą adresata "opis".
 • Dokumenty dziennika - zmiana danych kontrahenta/pracownika przypisanych do pisma - od teraz operator musi mieć uprawnienie "Funkcje specjalne", jeżeli ma mieć możliwość edycji dokumentów należących do innego operatora.
Windykacje
 • Sprawa - podsumowanie sprawy - przebudowa wyliczania podsumowania tak, aby oddzielić sumy w kolumnach WN i MA w przypadku relacji z rozrachunkami, przebudowa formularza sprawy.
 • Pozwy - dodano wersję pozwu obowiązującą od maja 2018, poprawiono zachowanie przełącznika punktu 5 "czy wszyscy wymienieni".
Wkłady
 • Przegląd kart wkładów / [Inne...] / Dokumenty finansowe lokalu - przebudowa i poprawienie funkcjonalności okna.
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia - dodano formę zgłoszenia "protokół".Wersja 19.11.12.0


Ogólne
 • Funkcja RDzZNier, RDzZOb - dodany tryb SYN - zmienia działanie sumowania tak, aby kwota była wyliczana po zsumowaniu wskaźników danego rdz; dodane parametry LICZNIK i MIANOWNIK.
 • Przenoszenie obiektów do wspólnoty - poprawione usterki związane z kodem zasobu na nowej karcie i zasobie.
 • Kontrahenci - wydruk karty danych osobowych - poprawione pobieranie informacji o udzielonych zgodach; ODO - dodano wydruk historii autoryzacji.
 • Operatorzy - formularz - opcja "logowanie w AdaNet" przeniesiona do sekcji "Hierarchia".
 • Przeglądy z opcją sortowania po nagłówku kolumny - dodano opcję resetowania sortowania za pomocą skrótu Ctrl+S.
 • Funkcja ZasobAktywny - dodana możliwość sprawdzania aktywności zasobu w okresie.
ADANet
 • Dodano automatyczne banowanie numerów IP klientów, którzy logują się nieprawidłowo ustaloną liczbę razy, domyślnie 3. Konfiguracja w parametrach systemu.
 • Tryb zarządu - dodano przegląd planu kont z modułu FK; zadłużenia - dodano możliwość podglądu dokumentów na wybranym zasobie, dodane średnie miesięczne obciążenie okresowe jako wskaźnik lepiej oddający tendencję zadłużenia.
 • Karty czynszowe - formularz - dodano podgląd statusu lokalu i nr księgi wieczystej.
 • Tryb pracownika - dodano ustalanie dostępności wybranych funkcji dla danego operatora za pomocą uprawnień (moduł Nadzorca); dodano możliwość logowania operatora również poprzez ID (#numer).
Czynsze
 • Analiza konta - zmiany kosmetyczne, dodane rozciąganie okna.
 • Rozliczenia CO / Inne - powierzchnia, powierzchnia ogrzewana, liczba osób - dodana obsługa współpracy z cechami.
 • Funkcja SCZ3 - dodano generowanie lp. dla naliczeń wirtualnych, dodano parametr SORT=LP do sortowania wg wartości lp. z naliczenia.
 • Dokumenty - wydruk dokumentu - przebudowa układu wydruku dokumentu.
 • Wydruki stanów kont oraz zaległości i nadpłat - przebudowa i optymalizacja.
 • Konta - przegląd - dodano możliwość filtrowania wg konta słownikowego.
 • Odsetki ustawowe - dodano możliwość wyboru kart za pomocą rozbudowanego wybieraka.
DCM
 • Umowy - poprawka kosmetyczna - nazwa pola drugiego nr umowy zmieniona na nr ewidencyjny, aby wyeliminować niejednoznaczności.
Faktury
FK
 • Koszty / faktury kosztowe - przebudowa, kosmetyka.
 • Dokumenty księgi głównej - rozdzielanie kosztów na obiekty - dodano opcjonalny filtr zaawansowany, "podział wg" przeniesione na pierwszą zakładkę ustawień.
 • Wydruki z planu kont - wydruk BO - metoda wyliczania ujednolicona z pozostałymi wydrukami w tym wątku.
 • Zestawienie rejestru zakupów/sprzedaży - dodana obsługa sprzedaży ciągłej.
 • Rozrachunki - symbol rozrachunku - dodano parametr do zmiany domyślnej kolejności elementów w symbolu generowanym dynamicznie.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży - dodana możliwość definiowania nagłówka faktury dla wybranego typu rejestru w słowniku typów dokumentów rejestru.
 • Funkcja FKRoz_Tabela - dodano parametr BEZANA=1 - generowanie tabeli bez pozycji, tylko nagłówek i podsumowanie.
 • Plan kont - przegląd dokumentów konta - poprawione wyświetlanie w przypadku kont syntetycznych.
 • Dodana obsługa mechanizmu podzielonej płatności. Szczegóły w pliku pomocy.
 • Deklaracje - dodano obsługę deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14).
JPKPlus
 • Dodana obsługa formatu JPK FA (2).
Media
 • Rozliczenia - wydruk faktury - dodana możliwość zmiany wielkości czcionki adresu korespondencyjnego; zmiana metody ustalania, czy dokument jest korygującym - od teraz decyduje ustawienie korekty z typu dokumentu; dodana możliwość zmiany konta bankowego na wydruku (zmiana obejmuje tylko fv drukowane dla bieżącego admg); wyłączono opcję drukowania kopii, poprawiono opcję drukowania duplikatu.
 • Paczki - przesłanie do Czynszów - dodano automatyczne zamykanie paczki potwierdzane komunikatem.
 • Rozliczenia - generowanie rozliczeń - optymalizacje prędkości; zmiana metody ustalania typu dokumentu tak, że typy dokumentów ustalane są dopiero po przeprowadzeniu całego rozliczenia mediów. Dodano możliwość definiowania wzorów określających typ dokumentu na bazie wybranych właściwości dokumentu.
 • Nowa funkcja MERoz_CzyZasRozliczony - zlicza dokumenty rozliczeniowe na zasobie w zadanym okresie.
 • Funkcja MELicznikiTabelka i SLI3 - tryb HTML - dodane rozbudowane opcje stylowania tabeli.
Sekretariat
 • ADAEmail - dodana skrzynka "Nadawcza harmonogram" - do wysyłania emaili partiami wg zadanego harmonogramu przy pomocy moduły Kron (funkcja ADAEmail_WyslijCmd).
Windykacje
 • Sprawy - formularz edycji - przebudowa, poprawki.
Wkłady
 • Karty - formularz - dodano możliwość edycji typu/statusu karty.
 • Funkcja WNMakro_SprawaPozycje - dodano uwzględnianie bieżących stanów rozrachunków.


---