Zmiany dokonane w roku 2018.


Wersja 18.01.01.0

Ogólne
 • Optymalizacje prędkości dostępu do danych.
 • Logowanie przez użytkownika Windows – dodano możliwość uruchamiania aplikacji ADA bez podawania hasła. Aby uaktywnić opcję, należy ustawić parametr globalny Administrator/Hasło użytkownika/Logowanie przez użytkownika Windows. Logowanie przez użytkownika Windows działa tylko wtedy, gdy nazwa użytkownika Windows jest taka sama, jak login operatora systemu ADA. Po uaktywnieniu opcji i pierwszym udanym zalogowaniu każde kolejne odbywa się już bez podawania hasła.


Czynsze
 • Cechy – przebudowane interfejsy obsługi cech – poprawiona intuicyjność.
 • Karty czynszowe – słownik typów kart czynszowych – dodano ustawienie domyślnego typu dokumentu dla typu karty czynszowej; funkcja Przekazanie lokalu – dodano możliwość ustalenia typu karty i typu dokumentu nowej karty czynszowej.


FK
 • Dokumenty księgi głównej – rozdzielanie kosztów na budynki – przebudowa i optymalizacje.
 • JPK – dodano obsługę JPK VAT (3).


Windykacje
 • Sprawy – nowa sprawa dot. karty czynszowej – poprawiono termin płatności generowanego dokumentu czynszowego, dodano możliwość ustalenia wspólnego opisu dokumentów.
Wersja 18.02.23.1


Ogólne
 • Poprawki drobnych usterek i wyglądu, rozbudowa, ujednolicanie systemu.
 • Przegląd wartości cech wg nazw cech – dodano seryjne usuwanie wartości.


AdaNET
 • Zmiana prezentacji listy kont. W nowym roku będą pokazane również konta z poprzedniego roku, jeżeli mają niezerowe saldo końcowe.


Czynsze
 • Karty czynszowe – formularz karty czynszowej – zakładka kont – zmiana sposobu prezentacji kont. Jeżeli karta czynszowa ma dane konto w poprzednim roku z niezerowym saldem końcowym, to konto to będzie pokazane na przeglądzie w kolejnym roku (szary kolor czcionki); Odsetki – rozbudowano podsumowanie, dodano automatyczne ustalanie daty początkowej na podstawie wystawionych dokumentów na konta odsetkowe.


FK
 • Import planu kont z poprzedniego roku – funkcja rozbudowana i poprawiona ergonomia okien dialogowych.
 • Rejestr sprzedaży, zakupów, faktury – dodano seryjne zatwierdzanie/wycofywanie dokumentów.
 • Rozrachunki – formularz – dodano możliwość wyboru karty czynszowej i konta, jeżeli rozrachunek nie posiada źródła.
 • Dokumenty księgi głównej – przelewy – operację odpięcia przelewu zamieniono na usunięcie przelewu.
 • Rejestr sprzedaży, zakupów – zakładka dekretu – dodano dostęp do wystawiania przelewów.
 • Przegląd planu kont i słownik kont – optymalizacja metody wyliczania sald.
 • Struktura – Korekta – poprawiona czytelność wydruku.
 • Import z Kasy do rejestru sprzedaży – funkcja rozbudowana i poprawiona.
 • Dodana obsługa formularza CIT-8(25) z załącznikiem CIT-8/O (12) – formularz, wydruk, edeklaracja.


Kasa
 • Import wyciągów – format MT-940 – zmniejszono restrykcyjność parsera, aby można było importować wyciągi o większej wariacji nagłówka pliku.


JPKPlus
 • Przegląd ewidencji – w przypadku JPK VAT 3 zmieniono metodę wyświetlania „celu złożenia” tak, aby kolejne korekty oznaczane były K1, K2, (...).


Windykacje
 • Wydruk wykazu spraw – rozbudowano filtry wydruku.
 • Korespondencja windykacyjna – dodano filtrowanie wg typu dokumentu.Wersja 18.05.22.0


Ogólne
 • Szereg poprawek drobnych usterek, optymalizacje prędkości przetwarzania oraz kosmetyka interfejsu użytkownika.
 • Przegląd kontrahentów – dodano opcję podglądu przydziałów kontrahenta w DCM.
 • Pisma – edycja – dodano możliwość utworzenia pisma HTML bez wbudowanego edytora HTML – edycja manualna/tekstowa.
 • Rozrachunki – wydruk zestawienia – dodano możliwość grupowania i sortowania wg „rozrachunki, noty” - najpierw rozrachunki, następnie noty.
 • Wszystkie moduły – menu Narzędzia – dodano nowe funkcje pod wspólnych szyldem [ODO - Ochrona Danych Osobowych] – związane z zarządzaniem danymi osobowymi: wydruk karty danych osobowych, rejestr udostępnień danych osobowych i autoryzacji telefonicznych, anonimizacja kontrahenta, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Hasła operatorów – dodano rozróżnianie wielkich i małych liter. W przypadku, gdy w regułach ustawiono minimalną liczbę wielkich lub małych liter większą od zera, wielkość liter przy logowaniu jest rozróżniana. W przeciwnym razie hasła funkcjonują tak jak dotychczas, czyli bez rozróżniania wielkości liter. Dotychczasowe hasła są zapisane wielkimi literami.
 • Podgląd wydruku – dodano możliwość zmiany drukarki w podglądzie wydruku.
 • Pisma, UniFak – dodano możliwość wyboru drukarki przed drukowaniem.


AdaNET
 • Podgląd konta karty czynszowej – poprawiona wartość pokazywanego salda.
 • Hasło kontrahenta – dodano te same wymagania (reguły poprawności) hasła, jak w przypadku haseł operatorów.


Czynsze
 • Wyliczanie odsetek – poprawki ws zaobserwowanych wyjątków (zbieżność daty końca odsetek z datą wpłaty, wpłaty późniejsze, wiele wpłat jednego dnia).
 • Wydruk książeczek – dodano możliwość drukowania kodu kreskowego z numerem konta do wpłaty; dodana opcja „pomijaj wpłacającego” - bez drukowania nazwy kontrahenta.
 • Formularz karty czynszowej – dodano przycisk wywołujący przegląd przydziałów zasobu karty.
 • Nowa funkcja do pism – KAR_KontaSalda_Tabela.


DCM
 • Przegląd przydziałów – dane zasobów zmieniono na dane dynamiczne (zależne od daty).
 • Okno przeglądu przydziałów zasobu – rozbudowano o obsługę powiązania z kartą czynszową.
 • Pisma – wg przydziałów – dodano filtr na członkostwo.


FK
 • Przegląd rozrachunków – dodano opcję filtrowania wg konta FK, dodano opcję drukowania seryjnego not.
 • Plan kont – wydruk wezwania do zapłaty – odświeżona szata graficzna wydruku.
 • Wydruki – Dziennik – przebudowa i odświeżenie szaty graficznej, dodane BO w podsumowaniu, zakres wydruku zmieniony na od stycznia do grudnia.
 • Noty/Wezwania/Upomnienia na bazie rozrachunków – dodano filtr wg maski konta FK, dodano możliwość wydruku listy nadawczej lub nadruków na kopertach.


JPKPlus
 • Generowanie JPK VAT 3 - optymalizacje.


Media
 • Import odczytów liczników – dodano opcję importu z plików Rossweiner XML.


Sekretariat
 • ADA-Email – odbieranie wiadomości – dodano obsługę osadzonego kodowania w stylu „=?charset?encoding?encoded-text?=”.
 • ADA-Email – konfiguracja skrzynki – dodano opcję definiowania nazwy i adresu „odpowiedz do”.


Windykacje
 • Generowanie not WNO – dodano ograniczenia (nota nie zostanie wygenerowana, jeśli nie zostanie odnaleziona nie zamknięta sprawa oraz pozycja sprawy związana z rozrachunkiem).Wersja 18.07.26.0


Ogólne
 • UniFak – wydruk faktur w FK i Fakturach – zmiana: od teraz NIP nabywcy pobierany jest z faktury, a nie z kontrahenta.
 • ODO – dodano opcję edycji klauzuli o ochronie danych osobowych. Klauzula wyświetlana jest podczas logowania online mieszkańca do AdaNET.
 • Okna z przeglądami – dodano opcję zmiany czcionki na listach przeglądów.
 • Optymalizacje startu aplikacji.
 • Ujednolicenie metody wyświetlania adresu budynku.
 • Kontrahenci – sprawdzanie czynności podatnika VAT – zmiana metody sprawdzania podatników z polskim NIP na metodę korzystającą z polskiego serwera danych o podmiotach.
 • Kontrahenci – dodano możliwość pobrania danych adresowych kontrahenta z GUS. W przypadku nowych kontrahentów do wypełnienia danych adresowych, w przypadku istniejących kontrahentów do porównania/aktualizacji.


AdaNET
 • Aktualności – poprawione wyświetlanie ogłoszeń i komunikatów.
 • Menu pracownika – dodano możliwość dopisywania zgłoszeń przez pracownika.


Czynsze
 • Wprowadzanie wpłat – dodano rozciąganie okna.
 • Autoryzacja – dodano możliwość autoryzacji z poziomu karty czynszowej.
 • Drukowanie faktur – dodano parametr „drukuj w opisie również rozszerzony opis dokumentu”.
 • Analiza konta – od teraz wydruk może drukować długie opisy dokumentów.


DCM
 • Członkowie – dodano datę wypowiedzenia członkostwa.


FK
 • VAT-7 – dodano obsługę formularzy VAT-7(18) i VAT-7K(12).
 • Import z Kasy do Rejestru – rozbudowa, poprawki.
 • Schematy księgowania – ujednolicona metoda interpretacji pola opis.
 • Wydruki z planu kont – optymalizacje.
 • UPO – aktualizacja struktury do drukowania UPO.


Kasa
 • Import wyciągów – ustalenie numeru wyciągu – dodano możliwość wprowadzenia numeru z klawiatury.
 • Import wyciągów – dodano automatyczny zapis pracy do 2 minuty i możliwość kontynuacji w przypadku nienormalnego przerwania pracy – np. w przypadku awarii sieci; poprawki usterek podczas wprowadzania danych.


Media
 • Rozliczenia indywidualne – zapis zerowych pozycji – zmiana: od teraz obydwie opcje zapisz zerowe „dla liczników” i „dla ryczałtów” działają niezależnie od siebie, warunek na ryczałt dotyczy miesięcy ryczałtowych (a nie jak poprzednio osobomiesięcy); optymalizacje rozliczeń.
 • Wydruk rozliczeń – w przypadku osób fizycznych wyłączono drukowanie NIP/PESEL.


Przelewy
 • Dodana obsługa przelewów z rozdzieloną płatnością VAT.


Sekretariat
 • AdaEmail – lista nadawcza – poprawka usterki w przypadku wyboru pustego szablonu.
 • Dziennik – dopisywanie adresatów – poprawiono usterkę objawiającą się dopisywaniem nie wszystkich wybranych z listy kontrahentów; opis dokumentu – poszerzono do 1024 znaków.


Windykacje
 • Sprawa karty czynszowej – dodano możliwość ustawienia daty dokumentu i płatności osobno dla każdego konta.Wersja 18.09.07.1


Ogólne
 • Optymalizacje prędkości działania wybranych funkcji.
 • Przegląd kontrahentów – dodany skrót CtrlF: przejście do pola wyszukiwania, dodana obsługa klawisza Enter w polu wyszukiwania.


AdaNET
 • Logowanie mieszkańców – poprawiono możliwość logowania w przypadku aktywnych reguł duże/małe litery w haśle.


Czynsze
 • Karty czynszowe – autoryzacja – dodano wybór autoryzowanego kontrahenta również na podstawie przydziałów zasobu karty czynszowej z modułu DCM.


DCM
 • Okno przydziałów kontrahenta – poprawiono wyświetlany adres.


FK
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – dodano elementy usprawniające pracę – belka do zmiany szerokości listy dokumentów i pozycji, przyciski do przechodzenia do kolejnych dokumentów z poziomu zakładki rozrachunku i dekretu.
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – dopisywanie dokumentu – w przypadku wyboru miesiąca rozliczeniowego innego, niż księgowy, dodano sprawdzenie, czy rejestr na wskazany miesiąc jest już otwarty.
 • Edeklaracje – w przypadku, gdy walidator wykryje błędy w wygenerowanym pliku XML, komunikat podsumowujący zapisany będzie kolorem czerwonym oraz przy próbie kontynuacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
 • VAT-7(18) i VAT-7K(12) – zaktualizowano wersje szablonów.
 • Plan kont – wspólnoty – poprawiono dopisywanie konta syntetycznego w przypadku instalacji wielowspólnotowej.


Media
 • Rozliczenie – wydruk dokumentu – składniki pozarozliczeniowe – formatowanie ilości zmieniono na 4 miejsca po przecinku.
 • Przegląd liczników indywidualnych – wyszukiwanie zasobu na liście zasobów – podczas wyszukiwania dodano opóźnienie odświeżania prawej strony okna, aby można było sprawniej wyszukiwać zasób.Wersja 18.11.21.1


Ogólne
 • Dodana automatyczna dostępność funkcji ewaluowanych (lista i opis funkcji dostępny w pliku pomocy systemu Ada) we wszystkich procedurach systemu, w tym pismach i generatorze raportów.
 • Funkcja „przenieś obiekt do wspólnoty” - przebudowa funkcji, poprawione przenoszenie liczników, dodano przenoszenie cech.
 • Zmieniona metoda wyboru skrzynki e-mail w przypadku, gdy operator posiada dostęp do 2 lub więcej skrzynek.
 • Liczne optymalizacje prędkości wykonywanych operacji.
 • Poczta elektroniczna – dodano parametr określający maksymalną liczbę odbiorców wiadomości w polu „do”. Domyślnie maksymalna liczba odbiorców wynosi 3. Zaleca się wysyłanie emaili do dużej grupy odbiorców z użyciem pola UDW – ukryte do wiadomości – celem ochrony danych osobowych adresatów przesyłek (RODO).
 • Nadzorca – F.Specjalne – dodano nową funkcję konwersji kodowania polskich znaków.
Czynsze
 • Wykaz dokumentów – przebudowano, zmieniono szatę graficzną.
 • Rozliczenia roczne – wzory – edycja – zmiana metody wyboru metody zliczania jednostek.
 • Funkcja Czynsze:LMZ – dodana obsługa parametrów DATAOD, DATADO; dodano optymalizacje prędkości działania.
 • Wydruk danych technicznych karty – wydruk zbudowany na nowo, możliwość druku do 8 kolumn, dodane drukowanie wartości cech, filtr zaawansowany.
 • Funkcje ZOb i ZNier – dodano opcję CZ – sumowanie wartości cechy zasobu.
 • Wykaz obiektów – wydruk zbudowany od nowa.
 • Przegląd kart – zmiana panelu przycisków prawej części okna, przebudowa i organizacja menu kontekstowego [więcej…].
DCM
 • Przegląd przydziałów zasobu (również z poziomu karty czynszowej) – poprawki, dodana zakładka „wszystkie” do wyświetlania również nieaktualnych przydziałów.
FK
 • Noty odsetkowe na podstawie rozrachunków – dodano filtr wg kart czynszowych.
 • Dokumenty księgi głównej – przegląd – dodano belkę do skalowania paneli w poziomie, dodano filtr wg typu dokumentu. Poprawiony wydruk dokumentu, dodany druk pieczątki pod wydrukiem definiowanej w słowniku typów dokumentów, dodany druk numeru dodatkowego, daty płatności i wpływu.
 • Wykaz dokumentów – optymalizacja, przebudowa, poprawione okno dialogowe.
 • Wydruki z planu kont – poprawka podsumowań – z podsumowań wykluczono konta mające gwiazdkę na drugiej lub trzeciej pozycji.
 • Przegląd rejestru zakupów/sprzedaży – przegląd zbudowany na nowo; parametry odpowiedzialne za jednoczesne dekretowanie oraz tworzenie rozrachunku podczas zatwierdzania przeniesiono do parametrów globalnych.
 • Funkcja SumKonta – zmiana metody określania funkcji dla grup – tylko, jeśli funkcja nie jest określona w wywołaniu funkcji.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży – pozycje dokumentów – dodany opis rozszerzony pozycji.
 • Faktury – przegląd – przebudowa, przycisk [Zatwierdź] przeniesiony na panel przycisków, dodana opcja kopertowania.
 • JPK VAT 3 – zmiana w generowaniu danych z rejestru zakupów – datę zakupu stanowi data wystawienia dokumentu zakupu (poprzednio stanowiła data sprzedaży z dokumentu zakupu).
Kasa
 • Przegląd raportów kasowych / wyciągów bankowych – kolumna dekretu FK – w przypadku, gdy jest dekret, ale nie jest zatwierdzony, wyświetlana jest litera „D”.
Media
 • Zestawienie rozliczeń – dodano drugi filtr zaawansowany na poziomie pozycji rozliczenia.
 • Przebudowa struktury liczników i odczytów na model łączenia odczytów z licznikami poprzez identyfikator licznika zamiast łączników wielopolowych.
Sekretariat
 • ADA email – lista nadawcza – dodano możliwość dodania wybranych załączników do wszystkich adresatów jednocześnie.
Windykacje
 • Edycja sprawy – zmiana metody wyliczania podsumowania.
 • Wyszukiwanie nowych dłużników – poprawiona kolumna LMZ, dodana możliwość wyliczania LMZ metodą globalną.---