Zmiany dokonane w roku 2017.


Wersja 17.01.11.0


Ogólne
 • Optymalizacje startu aplikacji; eliminacja problemu z plikiem win.ini.
 • Nowy moduł JPKPlus – generowanie i wysyłanie plików JPK oraz analizy danych w systemie ADA. • Uporządkowane skróty klawiszowe w menu wszystkich modułów oraz obsługa wywołania pomocy F1.
 • Optymalizacja prędkości przełączania modułów (F10).
 • Wspólne okno zaznaczania – zaznaczanie wg zakresu filtrów – dodano [Zaznacz z wybranych] – opcja pozwala na przefiltrowanie wybranymi filtrami tylko spośród już zaznaczonych elementów. Przykładowo: można na zakładce obiektów zaznaczyć jeden obiekt kaskadowo, następnie przejść na zakładkę zasobów i wg zakresu wybrać spośród zaznaczonych tylko zasoby o zadanym typie. • Generator słowników – dodano zachowywanie modyfikacji operatorskich podczas aktualizacji.
 • Log systemowy – przebudowano zapis do logu (buforowanie, zapis paczkami), optymalizacje pod kątem prędkości, pliki log podzielono na poszczególnych operatorów, lata i miesiące; zaktualizowano przeglądarkę logów (moduł Nadzorca).
 • Kontrahenci – formularz edycji – dodano kontrolę poprawności NIP, PESEL, REGON. Przycisk z ikoną informuje zielonym haczykiem, jeżeli nie wykryto nieprawidłowości. W przypadku problemów przycisk zmienia się na czerwony krzyżyk. Po kliknięciu przycisku pojawia się okno z informacją o napotkanych problemach. • Administracje – formularz edycji – dodano kontrolę NIP i REGON. • Funkcja Pracownik – dodano parametr „telefon” i „email”.
 • Generator raportów – podstawowy – dodano nowe wydruki wg kont bankowych administracji oraz wg kont bankowych kontrahentów.
 • Funkcje Zob, ZasPole, Znier, Zkarty – dodano zabindowane zmienne pomocnicze przydatne w przypadku korzystania z funkcji ZobSzereg, ZzasSzereg, ZnierSzereg i ZkartySzereg.
 • Funkcja DajDateSzcz – rozszerzono funkcjonalność.
 • Wszystkie generatory raportów – dodano funkcję EVAL do ewaluacji wyrażenia oraz zabindowano wszystkie funkcje systemu ADA, które można wywoływać za pośrednictwem funkcji EVAL.
 • Optymalizacje prędkości funkcji w przebiegach seryjnych oraz optymalizacje funkcji kaskadowo poszukujących źródeł.


ADANet
 • Statystyki ADANet (moduł Nadzorca) – przebudowano wyświetlane statystyki, dodano pokazywanie działań operatorów.


Czynsze
 • Menu Narzędzia / JPK – dodano funkcję generowania i przeglądu plików JPK FA na bazie faktur czynszowych. • Typy zasobów – dodano możliwość wyłączania wybranych typów zasobów poprzez wpisanie daty „nieczynne od”. • Dokumenty na bazie not odsetkowych z rozrachunków – skrócono opis generowany do „Nota odsetkowa; <opis>; <kod zasobu>; <adres zasobu>”.
 • Dekret paczek czynszowych do FK – poprawka filtrów na przypadek zerowych dokumentów PK oraz rozliczeniowych importowanych z modułu Media.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano [Zakres] – pozwala łatwo zawęzić przegląd kart wg zadanych kryteriów. • Pisma i faktury – wysyłanie e-maili – dodano obsługę opcjonalnych adresów e-mail na kartach czynszowych. W przypadku wpisania adresu e-mail na karcie czynszowej wraz ze zgodą na korespondencję seryjną, wpis ten zastępuje e-mail kontrahenta, tj. e-mail jest generowany tylko dla adresów wpisanych na karcie. Jeżeli adresów na karcie brak, to pobierane są adresy kontrahenta.

Wydruki – Windykacje – 2.Nowe wersje wydruków – 5. Zestawienie zaległości – dodano opcję wyboru wszystkich kont nieodsetkowych.

 • Funkcja SCZ3 – dodany parametr ECO.
 • Wydruki - Wykazy – Wydruk danych dla obiektu – dodano opcję drukowania danych z przedziału dat.
 • Import wyciągów do dokumentów lokalnych – poprawka obsługi SWRK w związku z automatycznym dzieleniem wyciągu na paczki podczas zapisu.


DCM
 • Wydruki – Lokale (lista do podpisu) – sortowanie wg kodu i nr lokalu zmieniono na sortowanie wg kodu zasobu.
 • Przegląd przydziałów, wg zasobów, wg kontrahentów – poprawki kontrolek na oknie, dodano rozciąganie okien;

 • Przegląd członków - zaktualizowano obsługę adresów korespondencyjnych.Faktury
 • Faktury – adresy – zmieniono sposób przechowywania adresów z wielu pól na jedno wygodne pole adresowe.FK
 • Menu Narzędzia / JPK – dodano funkcję generowania i przeglądu plików JPK (VAT, FA, KR, WB, MAG) na bazie danych modułów FK, Kasa i Magazyn. • Menu Operacje – dodano „Przelewy do ZUS” i „Przelewy do US”.
 • Słownik kont kontrahenta – optymalizacje prędkości, dodane filtry na admg i rok.
 • Rejestr sprzedaży i faktury – generowanie dekretu – dodano automatyczne agregowanie kwot VAT i Brutto; dodano blokadę automatycznego generowania dekretu, jeżeli paczka źródłowa z Czynszów była już dekretowana bezpośrednio.
 • Rejestr zakupów i sprzedaży oraz faktury – adresy – zmieniono sposób przechowywania adresów z wielu pól na jedno wygodne pole adresowe.
 • Narzędzia – Seryjne usuwanie faktur – przebudowa i optymalizacja prędkości funkcji.
 • Przegląd planu kont – dodano parametr sterujący wyliczaniem „na żywo” sald na kontach. • Import faktur z modułu Faktury – dodano zbieranie faktur również na bazie roku i miesiąca rozliczeniowego.
 • Dokumenty księgi głównej – import naliczeń czynszowych – zmiana metody opisywania pozycji dokumentu: jeżeli różne opisy powtarzają się do trzech razy, to wymieniane są wraz z liczbą wystąpień; jeżeli więcej razy, to wpisywany jest tekst suma n pozycji z m różnych elementów.
 • Dokumenty księgi głównej – dodano wyświetlanie źródeł dokumentu. • Rejestr zakupów – poprawiono obsługę deklaracji VAT przy wyborze towaru ze słownika.
 • Rejestry – funkcje dotyczące struktury przeniesiono do wspólnego podmenu Struktura. Dodano funkcję wyliczającą korektę struktury.
 • Funkcja FKRoz_Tabela – przebudowano i rozszerzono funkcjonalność.


JPKPlus
 • Funkcje generowania i przeglądu i wysyłki plików JPK VAT, FA, KR, WB i MAG.
 • Funkcje analizy danych w systemie:
  • Duplikaty kontrahentów, poprawność PESEL;
  • Poprawność NIP, REGON, adresów i informacji podatkowych w Administracjach, Kontrahentach, Fakturach i rejestrze zakupów i sprzedaży FK;
  • Kontrola ciągłości numeracji w dokumentach czynszowych, fakturach, dokumentach księgi głównej, notach, rejestrze zakupów i sprzedaży, raportach kasowych/wyciągach bankowych i dokumentach kasowych, dokumentach magazynowych, rozliczeniach medialnych, dokumentach modułu Sekretariat, dokumentach środków trwałych i dokumentach wkładów;
  • Bilans w dokumentach księgi głównej;
  • Poprawność definicji kont syntetycznych;
  • Poprawność definicji kont bankowych;
  • Ciągłość sald raportów kasowych/wyciągów bankowych oraz zgodność obrotów z dokumentami kasowymi;
  • Poprawność i kompletność danych pod kątem generowania JPK (VAT, FA, FA Czynsze, KR, WB, MAG).Kasa
 • Funkcja FKRoz_Tabela – dodano parametry ODSETKI, ODSETKIZAP, ODSETKINIER, ZAPLACONO.
 • Import wyciągów – format PKO Historia CSV – dodano obsługę wariacji na kolumnach 7-11; format MT-940 – przebudowa obsługi separatorów „<” i „~”.
 • Import wyciągów – okno edycji wyciągu – przebudowano, poprawiono wygodę pracy, dodano rozciąganie okna. • Słownik RK/WB – dodano kolumnę JPK informującą o liczbie wygenerowanych i zapisanych plików JPK z danego RK/WB.


Media
 • Wydruki / 1.3. Raport zużyć – dodano filtr typów zasobów. • Rozliczanie zasobów – rozszerzono komunikaty celem ułatwienia analizy rozliczenia.
 • Przegląd liczników indywidualnych – dodano [Zakres] – szybkie filtrowanie przeglądu ułatwiające pracę w zawężonym zakresie zasobów. Dodatkowo w przeglądzie uproszczonym dodano filtr kart „tylko aktywne”.
 • Nowa funkcja MEROZ_Okres, MEROZ_IdOstRozliczenia.
 • Demontaż licznika – aktualizacja, dodano ostrzeżenie o przekroczeniu daty ost. Rozliczenia, dodano wyświetlanie istotnych dat. • Pisma i faktury – wysyłanie e-maili – dodano obsługę opcjonalnych adresów e-mail na kartach czynszowych. W przypadku wpisania adresu e-mail na karcie czynszowej wraz ze zgodą na korespondencję seryjną, wpis ten zastępuje e-mail kontrahenta, tj. e-mail jest generowany tylko dla adresów wpisanych na karcie. Jeżeli adresów na karcie brak, to pobierane są adresy kontrahenta.
 • Wydruk rozliczenia/faktury – dodano automatyczne przenoszenie nazwy składnika do nowej linii, jeżeli jego długość przekracza 23 znaki; dodano drukowanie przyczyny zwolnienia z VAT na fakturach.
 • Dodano funkcję DajIDWezla do wyznaczania identyfikatora węzła na podstawie admg, kodu i typu.


Nadzorca
 • Przegląd operatorów z uprawnieniami – przebudowa i odświeżenie, poprawa wygody pracy, dodano informację o braku przypisania admg na liście operatorów. • Eliminacja duplikatów kth – dodano obsługę modułu Sekretariat.


Przelewy
 • Do przelewów dodano pole „paczka” umożliwiające grupowanie przelewów w paczki; • Przegląd przelewów – dodano filtrowanie wg paczki (wg zadanej maski).
 • Przegląd wg kth – zaktualizowano okno, dodano rozciąganie okna.
 • Generowanie plików elixir-0 – dodano obsługę pola „paczka”.
 • Menu – Przegląd – dodano wywołanie „Przelewy do ZUS” i „Przelewy do US”
 • Przegląd kont kontrahenta – rozbudowano, dodano również konta z modułu Czynsze.Sekretariat
 • Przegląd dokumentów wg typów – poprawione filtrowanie wg administracji.
 • Poczta pracownika – dodano filtrowanie nie potwierdzonych na zakładce „Wysłane”.
 • Przegląd dokumentacji dla wybranego bytu (kth, obiektu etc.) - nowa, zoptymalizowana funkcja przeglądu i uzupełniania dokumentacji. Dodana również obsługa dokumentacji zgłoszeń i spraw windykacyjnych. Podczas tworzenia nowego dokumentu powiązanego można decydować o automatycznie dodawanych powiązaniach (z obiektami, zasobami, kartami etc.).

Windykacje
 • Funkcja WNMakro_SprawaPozycje – dodano parametr OPIS.
 • Przeglądy spraw – dodano [Dokumentacja] – możliwość dokumentowania sprawy windykacyjnej poprzez dokumenty modułu Sekretariat.
Wkłady
 • Wydruk stanów kont – dodano filtry „tylko stany niezerowe” oraz „karty aktywne/nieaktywne”; dodano eksport do MSExcel.


Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń – dodano możliwość wyszukiwania wg numeru zgłoszenia; dodano możliwość dostosowania wysokości listy zgłoszeń względem szczegółów wybranego zgłoszenia. • Zgłoszenia – dodano status „Rozliczone”; formularz - zamieniono miejscami „notatkę wewnętrzną” i „opis”; wydruk potwierdzający przyjęcie zgłoszenia – dodano drukowanie nazwy i adresu zgłaszającego (pod polem na podpis).
 • Zgłoszenia – materiały – przebudowa formularza dopisywania/edycji materiałów, poprawiona obsługa słownika towarów. • Słownik zgłoszeń – rozbudowa i aktualizacja okna, dodane rozciąganie.
 • Analizy – dodano możliwość analizy wg daty realizacji.Wersja 17.02.10.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych usterek i kosmetyka interfejsu.
 • Słownik kontrahentów – telefony/emaile oraz adresy korespondencyjne – dodano opcję „pokazuj nieczynne”, domyślnie ukryto nieczynne; adresy korespondencyjne – dodano wyświetlanie doręczyciela; dodano wyświetlanie id kontrahenta.ADANet
 • Administracje – konta bankowe – dodano znacznik „pokazuj online” (domyślnie wyłączony). Znacznik musi być włączony, aby konto wyświetlało się kontrahentowi w danych finansowych karty czynszowej.


Czynsze
 • Dokumenty lokalne – dodano obsługę daty sprzedaży.
 • Nowe funkcje KAR_wZAS, KAR_wZAS_Ex – szukanie aktywnej karty w zasobie.
 • Wydruki – Pisma – Wg kart czynszowych – filtry i ustawienia podzielono na dwie zakładki; dodano filtr doręczycieli, typów zasobów i typów kart.

 • Dokumenty – [Więcej opcji…] - dodano funkcję [Ustal kartę aktywną na dzień…] - pozwala wymienić karty w paczce na karty aktywne na zadaną datę.DCM
 • Analiza miesięczna migracji – dodano zabezpieczenia przed generowaniem wykresów na podstawie wybrakowanych danych.


FK
 • Rejestr zakupów – formularz pozycji – dodano wyświetlanie struktury w dolnej części okna; starą metodę ustalania pozycji na deklaracji zastąpiono słownikiem umożliwiając dodawanie dokumentów wewnętrznych korekty podatku naliczonego. • Deklaracja VAT-7 – zmiana w metodzie wyliczania wartości z faktur tak, aby wynik był sumą iloczynów, a nie iloczynem sumy – pozwala to na wyeliminowanie błędów zaokrągleń powodujących niekiedy różnice w wartościach liczonych na poszczególnych dokumentach z wartością na deklaracji, dodano obsługę korekty podatku naliczonego (na bazie dokumentów wewnętrznych).
 • Dokumenty księgi głównej – opcja [Rozdziel koszty na budynki…] - dodano możliwość wyboru obiektów z „wybieraka” oraz możliwość rozliczania wg indywidualnie wybranych zasobów. • Funkcja wyliczająca korektę struktury – rozbudowano o rozróżnienie środków trwałych i pozostałych nabyć oraz dodano możliwość wygenerowania dokumentu wewnętrznego korekty KSV w rejestrze zakupów.


JPKPlus
 • JPK VAT, JPK FA – dodano możliwość ustawiania rodzaju i numerów rejestrów do eksportu.


Kasa
 • Raporty / Wyciągi – dodano opcję wydruku „tylko podsumowanie”.Media
 • Wydruki – Raport zużyć – dodano możliwość wydruku bez grupowania w wydruku wg zasobów.
 • Liczniki – odczyty – zmiana znaczenia pola korekta na korektę zużycia, modyfikacje funkcji liczących zużycie uwzględniające zmianę. Liczenie zużycia – dodano możliwość liczenia zużycia w przypadku, gdy w okresie występują dodatkowe „stany początkowe”.
 • Rozliczanie – dodano opcję „płaci aktywny na dzień...” - pozwala obciążyć karty aktywne na zadaną datę.Sekretariat
 • Przegląd dziennika – dodano filtry wg działów, poufności, kwoty i terminu płatności.
Windykacje
 • Pozwy – dodano nową wersję pozwu (wzór obowiązujący od 26.08.2016r.), dodano możliwość usunięcia pozwu. • Sprawy – usprawniono procedurę usuwania sprawy.


Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń – dodano filtr wg formy zgłoszenia. • Prace – dodano możliwość powielania prac.Wersja 17.02.17.1


Ogólne
 • UniFak – (Czynsze, Faktury, FK) - dodano możliwość eksportu dokumentów do formatu XML, dodano obsługę dokumentów po stronie zakupowej.


Czynsze
 • Dokumenty – Naliczenia – dopisywanie pozycji dokumentu naliczeniowego – dodano automatyczne ustalanie „przyczyny zwolnienia z VAT” na podstawie słownika składników sprzężonego z wzorami typem karty czynszowej.


FK
 • Dokumenty księgi głównej – Przegląd – dodano rozciąganie podsumowania oraz zapamiętywanie ustawień kolumn podsumowania.
 • Generowanie dokumentu BO – poprawiona usterka nieprawidłowego przeliczania sald kont określonych konwersją poprzez pole „Konto na nowy rok”.
 • Deklaracja VAT-7 – struktura – poprawiono określanie wartości struktury przy wyliczaniu kwot z dokumentów.Wersja 17.03.23.1


Ogólne
 • Usprawnienia i drobne poprawki w wielu miejscach systemu.
 • Skrypty – dodano import i eksport skryptów, dodano możliwość uruchamiania skryptów z innych plików.


AdaNET
 • Dodano funkcjonalność głosowań i ankiet online.
 • Nagłówek aplikacji – dodano link kierujący na początek strony.
 • Parametry modułu – ustawienia parametrów przeniesiono do wspólnego okna Parametry – dostępne z poziomu modułu Nadzorca.
 • Zgłoszenia/awarie – dodano możliwość wyświetlania realizacji/prac związanych ze zgłoszeniami.
 • Finanse – przegląd dokumentów – ukryto dokumenty niezaksięgowane.
 • Finanse – szczegóły karty czynszowej – zmiana w wyświetlaniu kont bankowych do wpłaty. Wyświetlane będą wszystkie konta z zaznaczoną opcją „Pokazuj konto online (AdaNET)” z uwzględnieniem rachunków wirtualnych; zmiana metody prezentacji danych (kosmetyka).


Czynsze
 • Pisma – edycja pisma – dodano możliwość określania minimalnej wysokości pojedynczego pisma oraz czy pismo może rozciągać się w pionie; drukowanie pism HTML – zmiana metody zamiany HTML na PDF.


FK
 • Rejestr VAT – Przegląd – usprawnione otwieranie przeglądu w przypadku, gdy nie dodano jeszcze miesiąca VAT, [Inne] – dodano seryjne usuwanie faktur; Seryjne usuwanie faktur – rozbudowano, opcję menu przeniesiono do Rejestry.
 • Wydruki – Dziennik – poprawione wydruki pozabilansowe.
 • CIT-8(24) – poprawiona generacja xml, aby wyeliminować komunikaty o błędach zerowych pól 42 i 43, poprawione pobieranie danych dla pól 35 i 36 sekcji D.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży i faktury – dodano obsługę dwuliterowego kodu VAT UE przy NIP.


JPKPlus
 • Analizy - Kontrola NIP – dodano pomijanie sprawdzania poprawności NIP w przypadku, gdy nie jest to NIP polski; Kontrola danych JPK VAT – dodano sprawdzanie obecności nr-u zewnętrznego dla dokumentów zakupu.


Media
 • Rozliczanie – ustalanie podokresów – okresy ustalane na podstawie odczytów liczników – przesunięto o dzień do przodu, aby wyeliminować przypadki, gdy odczyt zebrany na dzień przed zmianą stawki powoduje sztuczne utworzenie jednodniowego podokresu rozliczeniowego.
 • Dane rozliczeniowe węzła – dodano opcję [Usuń widoczne] do usuwania pozycji widocznych na przeglądzie, dodano opcję grupowania wg LP danej.
 • Wydruk rozliczenia/faktury – dodano grupowanie wg VAT, zmieniono grupowanie pozycji zaliczkowych tak, aby grupował wg ceny, vat i składnika oraz wypisywał okresy miesięcy, dla których pobrano zaliczkę.
 • Przesyłanie rozliczeń do modułu Czynsze – umożliwiono przesyłanie wielokrotnie tego samego składnika w jednym dokumencie.
 • Dodano funkcję SumaZuzycWLicznikachZasEx2 – umożliwia wyliczanie zużycia na zasobach w trybie szczegółowym we wzorach węzłowych.


Sekretariat
 • Głosowania – dodano możliwość dodawania załączników do głosowania, przebudowano metody wyliczania wag głosów, dodano obsługę wag ułamkowych, dodano nowe metody wyliczania wag głosów, lista respondentów – dodano możliwość sortowania wg dowolnej kolumny, edycja nagłówka głosowania – status przeniesiono na prawą stronę okna, dodano wydruki: podsumowanie głosowania oraz wydruk kart do głosowania (głosowanie z jednym pytaniem tak/nie).


Windykacje
 • Sprawa – edycja sprawy – poprawki w działaniu formularza.
 • Pozew – wydruk pozwy v1 – poprawka, aby nie wykreślało pola z miejscem na podpis.


Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – realizacje i prace – dodano opcję „Publikuj w AdaNET” - zaznaczenie powoduje, że przy danym zgłoszeniu na stronie AdaNET pojawi się data realizacji i opis.Wersja 17.06.27.0


Ogólne
 • Odświeżono i usprawniono szereg procedur i okien.
 • Wybierak kart czynszowych – filtr emaili uspójniono z analogicznym filtrem w pismach czynszowych.
 • Słownik uniwersalny – dodano opcję „pokazuj usunięte”.
 • Kontrahenci – poszerzono szereg pól tabeli, aby zmieścić dane o dłuższych ciągach znaków.
 • Lata obrotowe administracji – dodano pole waluta, domyślnie PLN.


AdaNET
 • Przegląd kart czynszowych – dodano wyświetlanie wszystkich numerów kont bankowych do wpłat.
 • Dodano parametr „Ukryj nieaktywne karty” - powoduje ukrywanie kart nieaktywnych w przeglądzie lokali.
 • Przegląd liczników – dodano ograniczenie wyświetlania liczników i odczytów datami od-do z karty czynszowej.
 • Zoptymalizowano czas logowania się mieszkańca.
 • Panel pracownika – dodano funkcję wyszukiwania kontrahenta wg nazwy lub adresu. Funkcja pozwala szybko odnaleźć numery telefonów lub adresy email kontrahenta.


Czynsze
 • Dokumenty – drukowanie faktur – dodano filtr wg doręczycieli.
 • Dodatki mieszkaniowe – wydruk – rozbudowano opcje sortowania.
 • Rozliczenia roczne / pisma – nowa funkcja NRR_TabelaWspolnotaKarta do drukowania rozliczeń w pismach.
 • Przegląd obiektów i zasobów, słownik obiektów – dodano ukrywanie nieczynnych obiektów. Aby włączyć ukrywanie, należy ustawić parametr lokalny Czynsze/Ukrywaj nieczynne obiekty.
 • Wydruki / zestawienia / paczki z podziałem na konta – zmieniono sposób wyboru paczek do drukowania, optymalizacje.
 • Dodatki mieszkaniowe – poprawiono podliczanie paczek w przypadku generowania dodatków dla wielu administracji.


Faktury
 • Przepisywanie faktur – rozbudowano opcje terminu płatności.
FK
 • Plan budżetowy – rozbudowano funkcjonalność o sumowanie w górę w hierarchii punktów planu. Budowanie hierarchii odbywa się z wykorzystaniem pola „paragraf nadrzędny”. Pola będące sumą muszą mieć zaznaczoną flagę „syntetyka”. Dodano również obsługę strony (koszty/przychody).
 • Grupy kont – usunięto pojęcie typu grupy.
 • Edeklaracje – dodano automatyczną walidację generowanych dokumentów ze schematem XSD z ministerstwa; zniesiono obowiązek wypełniania pola ORDZU w przypadku korekt.
 • Przepisywanie faktur – rozbudowano opcje terminu płatności.
 • Nowa funkcja - FKK_Stan - saldo konta na wybrany dzień.
 • Generowanie deklaracji VAT-7 – dodano możliwość ręcznego ustalenia wersji generowanej deklaracji.
 • Import faktur z Czynszów do rejestru – w przypadku importu niezbiorczego dodano przepisywanie opisu dokumentu/podstawy korekty.
 • Generowanie dokumentów WOO – domyślne pole deklaracji zmieniono na C.15.
 • Umowy – przegląd - dodano filtr wg kontrahentów oraz informacje o kontrahencie.
 • Deklaracja VAT-7 oraz JPK VAT – zmiana, powodujące liczenie kwot VAT odliczanego strukturą na poziomie pojedynczych pozycji faktur, aby wyeliminować różnice z dekretem pojedynczych pozycji na zaokrągleniach (róznica 1 grosz).


Kasa
 • Kasy/banki – wyłączono dostęp do indywidualnych reguł importu wyciągów, pozostawiono reguły globalne.
 • Import wyciągów – reguły importu – zmiana zasady działania reguł: od teraz pomijane są spacje i inne „białe znaki”; dodano obsługę pola „numer rachunku bankowego” kasy/banku – nie trzeba już wpisywać numeru rachunku w pole nazwa; w przypadku, gdy do danego przypadku pasuje więcej, niż jedna reguła, pojawia się okno z pytaniem o wybór właściwej; edycja reguł importu – dodano seryjne usuwanie, eksport i import reguł oraz rozbudowano przegląd reguł.
 • Import wyciągów – komunikaty – ograniczono liczbę komunikatów traktowanych jako błąd w przypadkach, gdy nie wpływa to na wynik końcowy importu. Dodatkowo dodano parametry globalne automatyzujące zachowanie mechanizmu w przypadku problemu z numeracją oraz nieciągłości stanów.
 • Import wyciągów – edycja manualna (uzgadnianie) – szereg poprawek, których celem jest ograniczenie liczby czynności wymaganych od operatora; dodano parametr globalny „uzupełnianie wyciągu – automatycznie OK”, który powoduje automatyczne zatwierdzanie wyciągu w przypadku, gdy automaty zdołały uzupełnić wszystkie dane w wyciągu (zielone haczyki); dodano opcję „Dopisz regułę” - pozwala w wygodny sposób utworzyć regułę na bazie wybranej aktualnie pozycji wyciągu; Przerwanie importu przyciskiem [Stop – przerwij] – dodano informację o metodzie wznowienia (kontynuacji).
 • Import wyciągów – Kontynuacja - poprawiono przegląd przerwanych importów (opcja „Kontynuacji”); również dodano sprawdzenie przy wczytywaniu pliku, czy import wybranego pliku jest przerwany i czeka na kontynuację.
 • Przegląd wpłat wg kontrahentów – dodano opcję sortowania po nagłówkach.
 • Operacje – dodane nowe przeglądy RK/WB – wg kolejności wprowadzania – pozwalają na przeglądanie wyciągów wg administracji, operatora oraz w zadanym zakresie dat.
 • Operacje – dodany nowy przegląd – wpłaty/wypłaty wg operacji finansowej. Przegląd pozwala na analizę wpłat/wypłat wg wybranej operacji finansowej, w zakresie dat, administracji i kontrahentów.
 • Przegląd kas i banków – okno rozbudowano: dodano informację o ostatnim wyciągu; dodano przegląd powiązanych kont administracji, dodano możliwość przejścia do przeglądu wyciągów wybranego banku; dodano opcję wydruku; dodano filtr „tylko aktywne”.
 • Operacje – dodana nowa funkcja – wyszukiwanie wpłat/wypłat. Pozwala na wyszukiwanie dowolnego ciągu znaków, w tym kwot, w pozycjach wyciągów oraz rekordach powiązanych w zadanym przedziale dat.
 • Analizy – dodano nowy przegląd – kasy/banki z saldami FK – przegląd pomocny w uzgadnianiu stanów wg wyciągów ze stanami kont w module FK.
 • Import wyciągów – dodano wsparcie dla PEKAO SA COLLECT oraz BS w Sztumie.


Media
 • Rozliczanie – optymalizacja i poprawki związane z interpretacją korekty.
 • Edycja węzłów – poprawki w usuwaniu węzła.
 • Rozliczenia – edycja manualna – dodano automatyczne wyznaczanie ceny i miana; dodano możliwość automatycznego uzupełnienia zaliczek w dokumencie.
 • Drukowanie faktur – dodano filtr wg doręczycieli; filtr emaili uspójniono z filtrem druku faktur w czynszach; pola nabywcy i odbiorcy przebudowane, aby zmieścić dłuższe nazwy i adresy.


Nadzorca
 • Funkcje kontrolno-naprawcze – dodano 5.6 kontrola przyczyny zwolnienia z VAT w naliczeniach czynszowych.


Windykacje
 • Przegląd spraw – dodano automatyczne przełączanie administracji po wybraniu sprawy oraz poprawiono wyświetlanie kwot zależnych od rozrachunków.
 • Dodano parametr „Wyksięgowanie z kont podstawowych po WN z minusem” - powoduje zmianę strony przeksięgowania dla spraw czynszowych.


Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń – filtr wg kategorii zgłoszeń – zmiany: wyłączono zaznaczanie „w górę” po wybraniu kategorii niższego poziomu; filtr zmieniono na „lub” - wystarczy, że zgłoszenie pasuje do przynajmniej jednej z zaznaczonych kategorii.Wersja 17.07.21.0


Ogólne
 • Słownik kontrahentów – formularz kontrahenta – przebudowa formularza, dodano możliwość sprawdzenia numeru VAT w bazie danych VIES. Kontrahenci nieczynni ze względu na VAT na podstawie bazy danych VIES oznaczani są na przeglądzie kolorem czerwonym.


AdaNET
 • Zaktualizowany mechanizm obsługi TLS.
 • Ogłoszenia – poprawka w wyświetlaniu ogłoszeń; umożliwiono wyświetlanie komunikatów bez określonej daty końcowej.


Czynsze
 • Funkcja C_SaldaCzynszoweWymagane – dodano możliwość drukowania sald klasycznych oraz opcję generowania tabeli HTML.


DCM
 • Wydruki – Wykazy – Przydziały z księgami wieczystymi – wydruk przebudowany.


FK
 • Rozrachunki – odsetki – wyliczanie odsetek – przebudowano funkcję wyliczającą odsetki, rozbudowano tabelę informującą o szczegółach wyliczenia.
 • Umowy – dodano możliwość grupowania umów (pole Grupa) oraz możliwość wystawiania faktur pro forma.
 • Edeklaracje – zaktualizowano mechanizm wysyłania dokumentów TLS.
 • Księgowanie seryjne – zmiana kolejności poprawiająca ciągłość numeracji liczby dziennika.
 • Zestawienie rejestru sprzedaży/zakupów – dodano drukowanie daty wpływu.


JPKPlus
 • Analizy – dodano analizę VAT czynny wg bazy danych VIES.
 • Analizy – dane jpk rejestru zakupów – wyłaczono kontrolę określenia towar/usługa oraz jm. ze względu na brak wymagalności tych właściwości pozycji faktury.


Kasa
 • Import wyciągów – rozdzielanie nadwyżki wg listy kont nadwyżki – poprawiono usterkę w działaniu opcji; uzupełnianie danych w wyciągu – dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna.
 • Import wyciągów – uzupełnianie danych wyciągu – okno przebudowane, dodana funkcjonalność [Dopisz NRB] – dopisanie numeru rachunku bankowego do wybranego kontrahenta.
 • Import wyciągów - reguły importu – dodano możliwość zawężania reguł do wybranych banków, rozbudowano okno zarządzania regułami.


Magazyn
 • Księgowanie dokumentów w metodach FIFO i LIFO – poprawki eliminujące problem z odświeżeniem indeksu.


Media
 • Rozliczenia - Funkcja podstawowa liczenia zużycia licznika indywidualnego – dodano wyjątek umożliwiający rozliczanie 1 dnia w ramach korekty zużycia związanego z reklamacją (np. błędnie odczytany licznik).
 • Wydruk rozliczenia – dodano opcję umożliwiającą wyłączenie rozszerzonego opisu składnika.
 • Nowa funkcja MER_DS – sformatowana data sprzedaży. MeLicznikiTabelka – dodana obsługa parametru „typ”.Windykacje
 • Sprawa – edycja – pozycje finansowe – dopisywanie na podstawie Czynszów – przeksięgowanie czynszowe – dodano opcję „Wczytaj pozycje sprawy” umożliwiająca przeksięgowanie na podstawie istniejących już w sprawie, nie powiązanych z innymi dokumentami, pozycji finansowych.
 • Wyszukiwanie dłużników – usunięto opcję „również kth posiadający sprawy”, zamiast tego na liście dłużników dodano informacje oraz kwoty już toczących się spraw, dodano rozciąganie okna.
 • Wezwania do zapłaty – generowanie paczki kosztów upomnienia – dodano automatyczne dzielenie na paczki poszczególnych admg.


Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń – filtr kategorii: dodano pozycję <brak>.
Wersja 17.09.12.0


Ogólne
 • Przegląd nieruchomości, obiektów, zasobów, gruntów, kontrahentów, administracji – uzupełniono/dodano dokumentację i cechy.
 • Koszty upomnienia – wprowadzono ujednolicone koszty upomnienia ustawiane w cechach administracji. Ustalona kwota jest wykorzystywana w pismach oraz przy generowaniu wybranych dokumentów w FK, Kasa/Bank, Windykacje i Czynsze.
 • Wybierak administracji – naprawiono usterkę losowego problemu z zaznaczaniem niektórych administracji.
 • Poprawiono obsługę ścieżek UNC.
 • Kontrahenci – formularz edycji – konta bankowe – dodano podział na „wszystkie/ogólne/akt.admg”.


Czynsze
 • Menu Stawki/Dane – dodano przeglądy cech.
 • Dekretowanie paczki do FK – dodano opcję automatycznego zatwierdzania w FK.
 • Analizy – dodano „Analizę zamknięcia okresu” - funkcja pozwala sprawdzić spójność i przepływy dokumentów między modułami Kasa/Bank, Czynsze i FK.


FK
 • Faktury i rejestr sprzedaży – dodano obsługę typów faktur zaliczkowych i rozliczeniowych.
 • Dokumenty księgi głównej – przelewy – dodano możliwość odpinania i przypinania przelewu do dokumentu; dodano blokadę usunięcia, jeżeli przelew był drukowany.
 • Dokumenty księgi główne – edycja – przebudowa pola wyboru kontrahenta.
 • Księga główna – dodano „Analizę zamknięcia okresu” - funkcja pozwala sprawdzić spójność i przepływy dokumentów między modułami Kasa/Bank, Czynsze i FK.
 • Dodano obsługę VAT-27(2).


Kasa
 • Analizy – dodano „Analizę zamknięcia okresu” - funkcja pozwala sprawdzić spójność i przepływy dokumentów między modułami Kasa/Bank, Czynsze i FK.
 • Przegląd RK/WB – okno odświeżone i usprawnione; edycja – poprawiono problem związany z anulowaniem dopisania RK/WB.


Media
 • Przegląd paczek – wydruk pism – dodano możliwość filtrowania wg wybranych kart czynszowych; dodano wybór pisma bezpośrednio na oknie filtrowania; wyłączono skanowanie paczki na start funkcji umożliwiając jednocześnie przeprowadzenie skanowania później (celem uaktywnienia filtra wg typów dokumentów).


Przelewy
 • Przelewy – Formularz edycji – zablokowano edycję kontrahenta w przypadku, gdy przelew jest dodawany z modułu FK; poprawiono funkcjonowanie przycisku „bank i konto”.


Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – wydruk szczegółowy – dodano pola „przyjął” i „zgłosił”.Wersja 17.11.27.0


Ogólne


Czynsze
 • Naliczenia czynszu – przebudowa interfejsu, w tym wymiana sposobu wyboru zakresu naliczenia. W nowej wersji można ustalać zakres z dokładnością do karty czynszowej. Ustawienia specjalne – dodano możliwość analizy prędkości wykonywania wzorów – funkcja przydatna pod kątem szukania przyczyn zbyt wolnego naliczania czynszu.
 • Pisma – generowanie pism – dodana opcja „analizy pisma” - funkcja przydatna do szukania przyczyn zbyt wolnego generowania pism. Przebudowa struktury organizacyjnej pism – usunięto powiązanie pisma z modułem i rozbudowano powiązania pism z wątkiem (np. pisma wg kart czynszowych).
 • Dekretowanie paczek do FK – ujednolicono i zoptymalizowano pod kątem operacji seryjnych. Dodano parametry globalne odpowiedzialne za domyślne ustawienia dekretowania do FK w przypadku dekretacji automatycznej.
 • Dokumenty czynszowe – optymalizacja prędkości księgowania i wyksięgowywania dokumentów.


DCM
 • Operacje – dodano funkcję „Tworzenie członków na podstawie przydziałów”.
 • Przegląd członków – dodano wyszukiwarkę wg pól/danych: id członka, nr członka, nr umowy, grupa, cecha, nazwa kontrahenta i adres kontrahenta.


FK
 • Grupy kont – przegląd i definicja – optymalizacje prędkości generowania podglądu listy kont.
 • Deklaracja VAT-27(2) – poprawka umożliwiająca generowanie zero towarów lub zero usług.
 • JPK – zmieniona organizacja folderów przechowywania plików JPK.
 • Dokumenty księgi głównej oraz dokumenty rejestru VAT – dodano możliwość tworzenia dokumentacji, w tym dołączanie skanów.
 • Rejestr VAT – przepisywanie faktur – dodano obsługę synchronizacji numeracji z księgą główną.


Media
 • Rozliczenia – optymalizacje czasu wykonania.
 • Analiza odczytów liczników – dodano opcję „zużycie szczegółowe” (metoda liczenia zużycia) oraz przyciski „bieżący rok” i „bieżący miesiąc”.


Sekretariat
 • Głosowania – dodano podstawę liczenia głosów – w stosunku do wszystkich uprawnionych lub w stosunku do liczby oddanych głosów. Dodano typ pytania „tak/nie/wstrzymano się od głosu”.


Windykacje
 • Korespondencja windykacyjna – dodano możliwość przesłania pism emailem lub rejestracji w sekretariacie.


Zgłoszenia
 • Przegląd prac – dodano możliwość wyłączenia podsumowania przeglądu.
---