Zmiany dokonane w roku 2016.


Wersja 16.02.02.0


Ogólne
 • Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź.


 • W wybieraku admg, obiektów, zasobów używanym do określenia zakresu przetwarzanych danych wprowadzono czyszczenie zaznaczonych pozycji po zmianie admg.Czynsze
 • Dodano nową funkcję FKRoz:NotaLiniaTekstu() zwracającą informację tekstową o wystawionej nocie odsetkowe. Zastosować można ją w wydruku pism lub w wydruku rozliczeń w programie media.


 • Dodano nową funkcję Suma_Naliczen() - funkcja sumująca naliczenia na określonym poziomie. Funkcja będzie dostępna w generatorze raportów, w module do umowy, we wzorach i pismach czynszowych.


 • Dodano nową funkcje pozwalającą na rejestrowanie korespondencji windykacyjnej. Dostępna jest w menu Wydruki -> korespondencja windykacyjna. Uzupełnieniem dla tej funkcji jest możliwość seryjnego wyszukania dłużników i zarejestrowanie korespondencji np: UPO - upomnienie , WDZ - wezwanie do zapłaty, WOP - wezwanie ostateczne przed sądowe • W funkcji "Automatyczne korekty naliczeń"  dodano opcję pozwalającą zdecydować czy utworzona paczka z dokumentami ma zostać automatycznie zaksięgowana.


FK
 • Udostępniono możliwość wystawiania przelewów z poziomu przeglądu dokumentów księgi głównej. Aby funkcja była dostępna należy w konfiguracji programu zaznaczyć odpowiadającą za tą funkcjonalność opcję.
 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie kontrolujące kontrahenta przypisanego do dokumentu FK z dekretem na konto 2xx. Jeśli wystąpi niezgodność kontrahenta przypisanego do dokumentu z kontrahentem zdefiniowanym na koncie 2xx to podczas zatwierdzania program pokażę ostrzeżenie. Istnieje możliwość blokady zatwierdzenia takiego dokumentu poprzez ustawienie w parametrach programu.

Nadzorca
 • W funkcji kontrolno naprawczej weryfikującej poprawność stanów kont z dokumentami FK dodano sprawdzanie stanu bilansu otwarcia.
Kasa / Bank
 • Wprowadzono obsługę rachunków kredytowych, opis konfiguracji zamieszczone w tym artykule -> Konfiguracja konta kredytowego
 • W mechanizmie obsługującym import wyciągów bankowych zmodyfikowano liczbę komunikatów do niezbędnego minimum. Poprawiono czytelność i przejrzystość komunikatów.
 • Dodano dodatkowe zabezpieczenia do funkcji odczytujących i dekretujących wyciągi bankowe. Dodane zabezpieczenia sprawdzają czy mieszkaniec posiada aktywną kartę w importowanej admg. Zdarzały się  sytuacje w których mieszkańcy wspólnot po zmianie administratora wpłacali na poprzednio przydzielone im konto wirtualne, co w niektórych sytuacjach mogło prowadzić do niewłaściwych dekretów. Nowe zabezpieczenia eliminują problem z identyfikacją wpłacającego. O takiej sytuacji operator wczytujący wyciąg bankowy informowany jest czerwonym komunikatem na oknie edycyjnym.


Media
 • W przeglądzie liczników indywidualnych dodano nową funkcję "Ustal odczyt"

Funkcja ta została udostępniona w celu wyliczenia i wprowadzenia stanu urządzeń pomiarowych w sytuacji gdy nie dysponujemy rzeczywistym odczytem. Ustalenie stanów odbywa się na podstawie średniej z poprzednich odczytów.Ta sama funkcjonalność została dodana w przeglądzie analizy odczytów liczników na dzień. W tym miejscu dla wszystkich nieodczytanych liczników można w łatwy sposób ustalić stan. Przed użyciem funkcji konieczne jest sprawdzenie co jest przyczyną braku odczytu, brak dostępu do urządzenia, zaniedbanie mieszkańca czy może przeoczenie w trakcie wprowadzania danych. Po użyciu funkcji i ustaleniu zużycie na oknie analizy odczytane tą metodą urządzenie znika z listy.


inne
 • ...Wersja 16.02.12.1

Ogólne
 • Szereg poprawek literówek i drobnych usterek.
 • Ujednolicony system okien dialogowych informacji, współbieżny zapis komunikatów do logu.


Czynsze
 • Pisma – nowa funkcja CZ_StanFinansowy – generuje tabelę sald kont dla wybranej karty; SCZ3 – dodano możliwość wydruku pozycji wybranego dokumentu; dodano wątek pism wg dokumentów czynszowych.
 • Przegląd dokumentów – drukowanie paczki – nowy wydruk zestawienia dokumentów z paczki (zastępuje poprzednie wydruki); dodano wątek drukowania pism wg dokumentów czynszowych.
 • Generowanie naliczeń – wzory – dodano opcję „generuj zerowe” wymuszającą zapis zerowych pozycji naliczenia; dodano wzór „warunek” – warunkowe generowanie pozycji naliczenia; dodano wzór „nazwa” – dynamiczne generowanie długiej nazwy pozycji naliczenia.
 • Dokumenty – edycja dokumentów – pozycje naliczenia – dodano możliwość manualnej edycji długiej nazwy pozycji naliczenia. Drukowanie faktur i pism (funkcją SCZ3) oraz czynszu bieżącego uwzględnia długą nazwę pozycji naliczenia.
 • Wydruki / Wykazy / Lista kart do podpisu – rozbudowano opcje wybierania kart do wydruku.


FK
 • Rejestr zakupów/sprzedaży – okno przebudowane, zmieniono legendę, dodano pomoc.
 • Przepisywanie faktur – dodano możliwość przepisywania również dokumentów zakupów oraz pro-forma.
 • Funkcje – nowa funkcja SumGrupy – zlicza wartość wybranej grupy kont w przedziale miesięcy od-do.
 • Grupy kont – odświeżono i przebudowano, generator CIT-8 zaktualizowany do wersji 23.
 • Deklaracje – dodano obsługę nowych deklaracji CIT-8(23), PIT-8C(8), VAT-7(16), VAT-7K(10).
 • Rejestry – Rejestr umów – nowa funkcjonalność pozwalająca na seryjne generowanie dokumentów sprzedaży na bazie zdefiniowanych umów okresowych.


Kasa
 • Import wyciągów – dodano obsługę formatu PKO Historia CSV dla PKOBP oraz MT940 dla mBank.Media
 • Wydruk rozliczeń – dodano opcję „salda analitycznie” – zamienia dotychczasową tabelę kont na rozbudowaną analitycznie; dodano możliwość drukowania z opcją numeracji stron n/m.
 • Przegląd liczników indywidualnych – liczniki / odczyty – dodana nowa funkcjonalność „Ustal odczyty” – pozwala wygenerować brakujące odczyty na bazie średnich odczytów w zadanym okresie.
 • Generowanie rozliczeń – dodano możliwość wyłączenia „pobierania zaliczek”.


WindykacjeZgłoszenia
 • Przegląd – Praca wg pracowników – nowa funkcjonalność do ewidencji drobnych prac wykonywanych przez pracowników firmy.
Wersja 16.02.23

FK
 • W rejestrze zakupów zmieniono mechanizm ustalania terminu płatności. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu.
 • CIT8 - w funkcji przeliczającej formularze dodano zabezpieczenie, aby kwoty w polach 61 i 62 nie były mniejsze od zera
 • W systemie fk wprowadzono mechanizm umożliwiający numerację w układzie miesięcznym. Opis i sposób konfiguracji dostępny jest  w dziale: zagadnienia, scenariusze -> Numeracja dokumentów


Czynsze
 • W wydruku obsługującym wykaz dokumentów z paczki dodano drukowanie terminu płatności.
 • Funkcja dekretująca paczki czynszowe do systemu FK została wyposażona w obsługę funkcji  RDZ
 • Generator raportów - sekcja 21 przebudowano interfejs ustalający parametry wydruku. Dodano obsługę  niewypełnionego statusu lokalu oznaczono go na liście napisem: <BRAK>
 • analiza dodatków mieszkaniowych została uzupełniona o podsumowanie.


Kasa
 • wprowadzanie ręczne wyciągów bankowych ( szybkie ) - dodano zapamiętywanie daty między wywołaniami.
Wersja 16.03.25.0


Ogólne
 • Dialog edycji wyrażeń Clarion (filtry, pisma…) – odświeżono i rozbudowano.
 • Menu Pomoc: dodano opcje [Spis treści] oraz [Co nowego?] – otwierają plik pomocy na wybranej stronie.
 • Pisma – HTML – dodano opcję podpinania własnego arkusza stylów CSS. Domyślne style tabel – wyszarzano ramki, aby poprawić czytelność wydruków. Drukowanie seryjne pism HTML do PDF – przebudowano funkcję generującą, aby drukowała maksymalnie po 100 pism w jednym dokumencie PDF; po skończonej operacji można wygodnie przejrzeć/wydrukować każdą zapisaną serię.
 • Dialog zaznaczania admg, nieruchomości, obiektów, zasobów, kontrahentów, kart czynszowych, członków i przydziałów z DCM – całkowicie przebudowano procedurę, zmieniono sposób działania, przyspieszono i zoptymalizowano, dodano możliwość zapamiętywania zaznaczeń i współdzielenia z innymi operatorami.
 • Logi systemowe – od bieżącej wersji w przód logi zapisywane są w plikach nazywanych wg szablonu LOG_RRRRMM.TXT, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc. Przebudowano okno przeglądu logów.


Czynsze
 • Wzory czynszowe – edycja – przebudowano interfejs przeglądu i edycji wzorów; we wzorach dodano daty obowiązywania wzoru od-do.
 • Karty czynszowe – przegląd – [Więcej…] – [Informacja o składnikach – wzory] – nowa funkcja pozwalająca na przeglądanie składników czynszowych z punktu widzenia wybranej karty – jakie wzory obowiązują na daną datę, opisy wzorów, podgląd wzorów. Na przeglądzie kart czynszowych [Autoryzację] przeniesiono wyżej, aby ułatwić dostęp w czasie telefonicznej obsługi klienta.
 • Paczki – dekretacja do FK – zmiana: gdy we wzorze nie określono kont „ma” i „mavat” funkcja substytuuje je kontem przeciwstawnym z paczki czynszowej; optymalizacja skanowania paczek na starcie funkcji.
 • Pisma – wysyłanie pism emailem – w tej wersji nie ma już możliwości wysyłania pism pocztą elektroniczną starą metodą. Należy używać opcji ADAEmail (ustawiane w parametrach – moduł Nadzorca).
 • Dokumenty – Przegląd – [Drukuj] – dodano możliwość drukowania pism wg dokumentów. Definicja pism – menu Wydruki / Pisma / Dokumenty czynszowe. Do pism wg dokumentów czynszowych dostosowano funkcję SCZ3.
 • Naliczanie czynszu, Korekta automatyczna – dodano możliwość automatycznego zatwierdzania dokumentu w FK po zadekretowaniu.
 • Dodatki mieszkaniowe – dodano uproszczony wydruk listy dodatków mieszkaniowych.
 • Zlecenia stałe – wydruki – zamieniono na nowy, elastyczny wydruk zleceń.
 • Wydruki – Zestawienia – dodano wydruk nierozliczonych rozrachunków i wpłat dla wybranych kart czynszowych.
 • Pisma – Książeczki – poprawka w ustalaniu miesiąca i roku słownie przy drukowaniu długich okresów, ustawienie dnia miesiąca na wartość 31 powoduje drukowanie z terminem na ostatni dzień danego miesiąca.


DCM
 • Wydruk listy lokali – poprawiono błędy zaokrąglenia przy sumowaniu udziałów.
 • Inwestycje – Umowy – Raty – dodano generator rat.


FK
 • Faktury i Rejestr VAT – dopisywanie nagłówka dokumentu – zmiana: termin płatności liczony od daty wystawienia dokumentu, a nie od daty sprzedaży.
 • Rejestr umów – dodano konto bankowe, j.m. i PKWiU oraz konta WN/MA x Netto/VAT/Brutto.
 • Grupy kont – zmiana metody definiowania grup kont – rozbudowa i uelastycznienie szablonów.
 • Schematy – nowy słownik wyboru schematów – dostosowuje się do kontekstu, dzięki czemu pierwsze na liście znajdują się schematy indywidualne kontrahenta, następnie administracji i na koniec ogólne. Edycja schematów – dodano pole na opis schematu. Wykonywanie schematów – optymalizacje i ujednolicenie wizualizacji postępu pracy schematu.
 • Rozrachunki – Zestawienie – dodano możliwość wybrania poszczególnych rozrachunków do wydruku, dodano możliwość sortowania i grupowania wg kont FK i CZ, dodano grupowanie na wydruku pionowym (wg kontrahenta/karty).
 • Księga główna – pozycje dokumentów – tworzenie realizacji rozrachunków – poprawka w zachowaniu formatki przy więcej niż jednej realizacji.


Kasa
 • Szybkie wprowadzanie WB – dodano szybszą edycję op. Kasowej i konta FK.
 • Import wyciągów bankowych – w całym wątku importu, tj. w dokumentach kasowych, dokumentach FK oraz dokumentach czynszowych zapewniono dostęp do oryginalnego opisu z przelewu.


Media
 • Wydruk rozliczeń – dodano adnotacje przy odczytach liczników, które zostały skorygowane. Dodano możliwość drukowania pism wg rozliczeń medialnych; definicja pism w menu Wydruki / Pisma wg rozliczeń. Do pism medialnych dedykowane są funkcje SLI3 i MELicznikiTabelka.


Przelewy
 • Eksport do Elixir-0 – funkcja odnowiona, zoptymalizowana; dodano funkcjonalność rozdzielania przelewów wg zdefiniowanych „paczek”. Prefiks paczki ustawia się na formularzu edycji administracji – pole „Plik eksportu”. Opis przygotowania i eksportu przelewu został opisany w sekcji: Moduły -> FK -> Menu -> Operacje -> przelewy


Windykacje
 • Sprawy – Edycja – Dane finansowe – [Czynsze – dok. PK] – funkcja odświeżona, przebudowana; dodano możliwość ręcznej korekty kwot.


Wkłady
 • Karty – Analiza konta (wydruk) – poprawka w ustalaniu BO.
 • Karty – Przegląd – odświeżono okno.


Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – przeglądy wg… - stare wersje przeglądów przeniesiono do Narzędzia / Stare przeglądy. Dodano nowe przeglądy wg… nieruchomości, obiektów, zasobów, przyjął, przekazano, słowników, kontrahentów z uproszczonym interfejsem i przyspieszonym działaniem. Z każdego z przeglądów wg jest dostęp do przeglądu zgłoszeń bezpośrednio wybranego zakresu.
 • Prace – dodano możliwość podczepiania prac do zgłoszeń jako realizacje. W zgłoszeniach dodano możliwość dopisywania prac jako realizacji (po przełączeniu parametru w parametrach modułu Zgłoszenia „Realizacje – podmoduł prac”. W zgłoszeniach dodano możliwość wykonania [Przekazania] prac do wybranych pracowników – utworzone zostaną prace bez wprowadzonego czasu i daty pracy celem wypełnienia później, gdy praca zostanie wykonana. W przeglądzie prac dodano zakładkę „Przekazane” – pokazuje wszystkie prace pracownika bez wypełnionej daty rozpoczęcia pracy.
 • Zgłoszenia – edycja zgłoszenia – przebudowa całego formularza; wygodny słownik kategorii zgłoszeń, dodana obsługa realizacji przez prace. Przegląd – dodano możliwość kopiowania realizacji przez prace.
 • Prace – słownik prac – zmiana układu listy prac – od góry wyświetlane są indywidualne prace wybranego pracownika, poniżej prace wspólne.
 • Prace – edycja pracy na bazie zgłoszenia – usprawniono ustalanie RDz po wybraniu pracy ze słownika prac.Wersja 16.05.06.0


Ogólne
 • Kontrahenci – formularz edycji – historia zmian – poprawione wyświetlanie historii oraz zapis zmian adresowych do historii.
 • Przebudowa, odświeżenie, optymalizacja szeregu słowników i formularzy.
 • Optymalizacje procedury uruchomieniowej systemu.


Czynsze
 • Dokumenty – wydruki dokumentów przeniesiono do menu Wydruki; uporządkowano menu Wydruki.
 • Wydruki – Dokumenty – Zestawienia naliczeń – wydruk pionowy – uaktywniono filtr „szczegółowy”, optymalizacje i przebudowa wydruku; dodano opcję eksportu do Excela
 • Wydruk zleceń stałych – przebudowa, optymalizacja.
 • Naliczanie, Automatyczne korekty, Eksport rozliczeń rocznych do dokumentów – dodano opcje automatycznej dekretacji i zatwierdzania w module FK.
 • Parametry – dodano parametry domyślnego dnia daty dokumentu, sprzedaży i terminu płatności w naliczeniach automatycznych.
 • Rozliczenia C.O. (Inne) – przebudowa, optymalizacje.
 • Wykazy – wydruk tabeli do podpisów – optymalizacje, przebudowa.
 • Dokumenty – edycja – przeliczanie paczki – optymalizacja i przebudowa.
 • Narzędzia – Ustawienia – parametry przeniesiono do parametrów globalnych systemu.


DCM
 • Wydruk przydziałów – poprawiono drukowanie nr członka.


FK
 • Deklaracje VAT, CIT – poprawki usterek w szablonach e-deklaracji.
 • Wydruki z planu kont – optymalizacje generowania wydruku i poprawki podsumowań.


Kasa
 • Parametry - Szybkie wprowadzanie dokumentów – rozdzielono opcje dla kasy i banku.Media
 • Liczniki indywidualne i zbiorcze – dodano pole „mnożnik”, które mnoży różnicę stanów przy wyliczaniu zużycia.
 • Eksport do Czynszów – dodano opcję automatycznej dekretacji i zatwierdzania w FK.
 • Rozliczenia – optymalizacje prędkości rozliczania mediów.
 • Zestawienie rozliczeń zbiorczych – optymalizacje.
 • Wydruk faktur – dodano drukowanie opisów stanów w adnotacjach.
 • Metody odczytu liczników – dodano przełącznik do adnotacji. Włączenie powoduje drukowanie metody odczytu w adnotacjach dot. stanów liczników odczytanych daną metodą.
 • Analiza odczytów liczników – dodano seryjne ustalanie odczytów na bazie średniej z okresu.
 • Dane rozliczeniowe węzłów – przebudowano wydruk danych.


Przelewy
 • Eksport przelewów Elixir-0 – poprawki warunków agregacji przelewów wg kth i daty, dodano sortowanie przelewów wg admg i daty.


Zgłoszenia
 • Przegląd prac wg pracowników – dodano wydruk wg budynków.
 • Wydruki – realizacje wg obiektów – poprawka układu wydruku syntetycznego, optymalizacje generowania danych.Wersja 16.06.08.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych usterek i optymalizacje.
 • Przekazywanie do sekretariatu pism oraz faktur – dodano możliwość jednoczesnego drukowania wygenerowanych dokumentów.
 • UniFak – dodano makro %%NABYWCA_ID%% - pozwala umieścić na fakturze identyfikator kontrahenta.


Czynsze
 • Wydruki – Wykazy – Wydruk naliczonych składników – dodano zapamiętywanie wybranych składników.
 • Paczki – dekretacja do FK – poprawiono podsumowywanie powstałego dokumentu.
 • Rozliczenia CO (Inne) – poprawiono generowanie powierzchni.
 • Wydruki – Książeczki – poprawki w druku kodów kreskowych.
 • Karty – Rozrachunki – Noty – Wydruk wezwania do zapłaty – poprawiono usterkę drukowania rozrachunków podwójnie.
 • Noty odsetkowe na bazie rozrachunków – dodano podziała na noty podstawowe (NO/SNO/KNO) i windykacyjne (WNO).
 • Wydruki – Pisma – dodano edycję pism windykacyjnych.
 • Operacje – Automatyczne korekty naliczeń – poprawiono obsługę zakresu miesięcy od-do.
 • Dokumenty – wydruk Paczki – dodano filtrowanie wg wybranego zakresu (obiekty, zasoby) oraz opcję drukowania adresu kontrahenta.


DCM
 • Wydruki – Pisma – wg członków – dodano możliwość sortowania wg nazwiska.
 • Wydruki – lista obecności i głosowanie – dodano zawijanie drugiej linii tytułu.


FK
 • Dokumenty – edycja nagłówków i pozycji – dodano słownik dla opisów.
 • Noty korygujące – przeniesiono do menu Rejestry i dodano rejestr not korygujących.
 • Nowa funkcja KOSZTY_Budynek – pozwala wyliczyć koszty dla zadanego obiektu i przedziału dat.


Kasa
 • Rozliczanie rozrachunków – optymalizacje prędkości generowania listy rozrachunków do rozliczenia.


Magazyn
 • Wydruki - Wykaz stanów magazynowych – dodano możliwość bezpośredniego wskazania indeksów do wydruku.


Sekretariat
 • Dokumenty wewnętrzne – dodano automatyczną numerację dokumentów wewnętrznych oraz domyślny typ dokumentu wewnętrznego „EOD” dla dokumentów bez określonego typu.
 • ADAEmail – dodano możliwość ponawiania wybranego wysłanego listu.
 • Przegląd – Mieszkańcy obiektu – zmiana ustawiania zakresu na bardziej szczegółowy (na poziomie kart czynszowych), dodano eliminację duplikatów na liście.
 • Wydruki – Budynki – analiza telefonów i emaili – nowy przegląd/analiza statystyczna budynków pod kątem informacji o liczbie zewidencjonowanych emaili i telefonów (z podziałem na numery stacjonarne i komórkowe).


Windykacje
 • Sprawa – przeksięgowanie w Czynszach – poprawiono generowanie dokumentów.
 • Sprawa – zmieniono metodę wywołania funkcji dodatkowych wspomagających dopisywanie pozycji i przeksięgowania – przycisk [Czynszowe]; dodano możliwość dodawania pozycji w ten sam sposób, jak podczas tworzenia sprawy na bazie karty czynszowej.
 • Operacje – dodano windykacyjne noty odsetkowe WNO – przegląd, tworzenie, drukowanie. WNO to noty powstające na bazie rozrachunków przywiązanych do spraw windykacyjnych. WNO można również tworzyć z poziomu formularza sprawy.
 • Sprawa – Opis – dodano przycisk [Dokumenty] pozwalający na dołączanie skanów dokumentów do sprawy.
 • Korespondencja windykacyjna – dodano możliwość drukowania wykazu z bieżącego przeglądu.


Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń – [Powiel] – poprawka w funkcji powielającej zgłoszenie na wybrane obiekty.
 • Zgłoszenia – edycja realizacji i materiałów – dodano nowe uprawnienie do formularzy realizacji i materiałów.
 • Prace wg pracowników – wydruk – dodano filtrowanie wg rodzajów prac.Wersja 16.08.22.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych usterek i optymalizacje.
 • Dodano logowanie wszystkich operacji usuwania rekordów.
 • Cechy – dodano typ cechy „kaskadowa”. Cechy kaskadowe w odróżnieniu od cech standardowych posiadają „datę do”, zaś wartości pobierane na zadaną datę są agregowane ze wszystkich wartości aktywnych (zawartych w przedziale dat).
 • Zapisy informacji do logu – poprawiono zapis treści zmienionych/dopisanych danych; dodano mierzenie czasu wykonywanych funkcji.
 • Parametry – poprawiono edycję pól tekstowych, aby nie obcinało treści powyżej 255 znaków.
 • Uruchomienie systemu – dodano automatyczne usuwanie „martwych” procesów, aby nie trzeba było usuwać ich manualnie.
 • Operatorzy i pracownicy – przeprowadzono integrację operatorów i pracowników do pojedynczych rekordów. Operatorzy, którzy byli pracownikami, dostaną zaznaczoną opcję „Konserwator / Inkasent / Pracownik”. Stare rekordy pracowników zostaną oznaczone jako nieczynne. Uwaga! Ważne! Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy powiązać operatorów z pracownikami, o ile nie są jeszcze powiązani (operator musi mieć przypisany odpowiadający mu rekord pracownika; sytuacja dotyczy rekordów osób, które mają i operatora i pracownika, ale nie są powiązane). W przypadku zaniechania tej operacji automat nie będzie w stanie powiązać tych rekordów samodzielnie i w skutek tego w bazie danych może pojawić się zbędna redundancja trudna do usunięcia w przyszłości.
 • Operatorzy – uzupełniono wszystkie dane, które były unikalne dla pracownika. Dodano przełączniki Konserwator, Zarząd i Terminarz. Konserwator odpowiada tej samej funkcji, jaką uprzednio pełnili „pracownicy”. Zarząd dotyczy zarządu w module ADANet. Terminarz pozwoli na dodawanie terminów w module Sekretariat (funkcja w budowie).


ADANet
 • Interfejs mieszkańca – dodano przegląd liczników wraz z odczytami liczników.
 • Interfejs mieszkańca – lokale – finanse – optymalizacje prędkości generowania danych.


Czynsze
 • Dokumenty – Księgowanie – poprawki w/s wyjątku braku automatycznej kasy PK.
 • Dokumenty – pozycje – dodano pole „przyczyna zwolnienia z VAT” – obligatoryjne do wypełnienia w przypadku stawki VAT „zw”. Dla naliczeń automatycznych pole definiuje się we wzorach.
  Naliczenia:

  Wzory:
 • Cechy kaskadowe dostępne we wzorach czynszowych.
 • Dokumenty – wydruk korekty zbiorczej – dodano możliwość ustalania liczby miejsc po przecinku w kolumnie „cena”.
 • Wydruk stanów kont – poprawiono wyliczanie salda w sytuacji, gdy w nowych roku przeniesiono zerowe saldo konta podstawowego i niezerowe saldo odsetek.
 • Dodatki mieszkaniowe – generowanie – dodano elementy przyspieszające pracę operatora – na zakładce [Dokumenty] dodano opcje tworzenia paczki automatycznie i pobieranie konta z karty czynszowej oraz domyślny opis dokumentu. Ponadto dodano informację o ustawieniach domyślnych w parametrach modułu.


Faktury
 • Faktury – pozycje – dodano pole „przyczyna zwolnienia z VAT” – obligatoryjne do wypełnienia w przypadku stawki VAT „zw”.


FK
 • Księga główna – Dokumenty – wystawianie przelewu – datę wystawianego przelewu zmieniono na datę płatności dokumentu źródłowego; Na przeglądzie dokumentów dodano ID powiązanego przelewu; uzupełniono czyszczenie powiązań z przelewami przy usuwaniu dokumentu; komunikat o istnieniu przelewu zastąpiono wyświetleniem formularza przelewu.
 • Rejestry / VAT – dodano opcję eksportu wybranego miesiąca do pliku JPK VAT.
 • Narzędzia / JPK – dodano okno dostępu do funkcji generowania plików JPK.
 • Rozrachunki – Odsetki – naliczanie odsetek od rozrachunków powiązanych z kartą czynszową – dodano pobieranie stawki z karty czynszowej.
 • Rejestr zakupów i sprzedaży – pozycje oraz słownik towarów i usług - dodano pole „przyczyna zwolnienia z VAT” – obligatoryjne do wypełnienia w przypadku stawki VAT „zw”.
  Pozycje w rejestrze zakupów/sprzedaży:

  Słownik towarów i usług:
 • Rejestr zakupów i sprzedaży – zesłownikowano numery rejestrów. Aktualizacja automatycznie wypełnia słownik użytymi numerami.
 • Umowy – pozycje - dodano wypełnianie pola identyfikatora słownika towarów i usług.


Kasa
 • Słownik kas i banków – poprawiono mechanizm dopisywania nowej kasy.


Media
 • Rozliczenia medialne – pozycje - dodano pole „przyczyna zwolnienia z VAT” – obligatoryjne do wypełnienia w przypadku stawki VAT „zw”. Dla rozliczeń automatycznych pole definiuje się we wzorach.
 • Wzory medialne indywidualne – dodano pole „przyczyna zwolnienia z VAT” dla stawek „zw” oraz pole na komentarz do wzoru.
 • Wzory medialne węzłowe – dodano pole na komentarz do wzoru.
 • Eksport rozliczeń do Czynszów – słownik typów dokumentów FK – dodano obsługę modułu Media.


Przelewy
 • Przegląd przelewów – dodano kolumnę z informacją o źródle przelewu, dodano rozciąganie okna przeglądu; edycja przelewu – dodano informację o źródle.


Sekretariat
 • Głosowania – dodano funkcję do przeprowadzania głosowań i ankiet. Więcej informacji o funkcji tutaj.
 • ADAEmail – foldery emaili podzielono na paczki po 1000 szt. Aktualizacja automatycznie przenosi pliki do odpowiednich folderów.


Windykacje
 • Wystawianie wezwań do zapłaty – rozbudowano mechanizm ustalający automatycznie kwotę wezwania na bazie bieżącej wartości sprawy lub na bazie salda karty czynszowej, jeżeli sprawa nie ma wartości.
 • Sprawa – Edycja sprawy – pozycje – dodano kolumnę WN-MA, usuwanie pozycji sprawy – dodano pytanie potwierdzające.


Zgłoszenia
 • Wydruk pracy wg pracowników – poprawiono drukowanie dla wybranego pracownika.Wersja 16.09.23.0


Ogólne
 • Poprawki drobnych usterek i optymalizacje.
 • Komunikaty globalne – tabelę komunikatów podzielono tak, aby każdy operator miał swoją tabelę – eliminuje to usterki w pewnych konfiguracjach systemu oraz przyspiesza działanie aplikacji.
 • Komunikacja między wątkami – optymalizacja pod kątem prędkości działania mająca znaczenie przy dużych operacjach seryjnych.
 • Zapis logu systemowego – dodano buforowanie zapisu z odstępem zapisu 5 sekund, co przyspiesza aplikację w środowisku współdzielonych zasobów oraz eliminuje spowolnienia w przypadku dużych operacji seryjnych.
 • Parametry – Administrator – dodano parametr dla periodycznego fingowania wybranych adresów IP. Opcja przydatna w systemach, gdzie występują problemy z ruchem sieciowym w przypadku przerw w pracy z programem.
 • Ramka aplikacji – wyeliminowano problem przypadkowego zawieszania się aplikacji podczas zmiany rozmiaru ramki.
 • Kalendarz – pierwszy dzień tygodnia zmieniono z niedzieli na poniedziałek.


Czynsze
 • Rozliczenia C.O. – Import z systemu Metrona – wyeliminowano problem importu do istniejącej paczki.
 • Wydruki / Wykazy / Wykaz naliczonych składników – poprawiono funkcjonowanie interfejsu oraz czytelność wydruku.


FK
 • Rejestr zakupów – formularz nagłówka dokumentu – dopisywanie nowego dokumentu – dodano automatyczne ustawianie miesiąca rozliczeniowego na bazie daty wpływu dokumentu.
 • Deklaracje VAT – dodano deklaracje VAT-7(17) oraz VAT-7K(11).
 • Deklaracje CIT – dodano deklarację CIT-8(24).
 • E-Deklaracje – dodano automatyczne czyszczenie tekstów (adresy, nazwy kontrahentów) ze znaków niedozwolonych w plikach XML.Media
 • Rozliczanie – Zaliczki – zmiana polegająca na tym, aby dla zamkniętych kart program pobierał zaliczki z całego okresu rozliczenia, umożliwiając tym samym uwzględnianie dodatkowych korekt.
 • Paczki – Usuwanie paczki – optymalizacje prędkości usuwania dużych paczek.


Nadzorca
 • Funkcje / Operatorzy i uprawnienia – zoptymalizowano prędkość zapisu zmienionych uprawnień.


Przelewy
 • Eksport Elixir-0 – rozbudowano kontrolę/filtrowanie ciągów znaków eksportowanych do pliku.Wersja 16.10.17.1


Ogólne
 • E-Deklaracje – dodano wskazówki postępowania przy najczęściej spotykanych błędach w czasie generowania dokumentu XML.
 • Konfiguracja skrzynek e-mail – dodano podgląd przypisanych do skrzynek operatorów.
 • Refaktoryzacja obsługi procesów i komunikatów globalnych.

Czynsze
 • Dokumenty – wydruk korekty zbiorczej – termin płatności usunięto dla dokumentów z nadpłatą.
 • Dokumenty – drukowanie faktur – dodano drukowanie przyczyny zwolnienia z VAT.

FK
 • Przegląd faktur i rejestru zakupów – dodano możliwość anulowania w momencie wyboru numeru rejestru; na zakładkach 5.Dekretacja i rozrachunek oraz 6.Inne przycisk [Zamknij] zmieniono na [Wróć do rejestru]; generowanie dokumentu FK – opis dokumentu przeniesiono na początek generowanego opisu; wydruk faktur – dodano drukowanie przyczyny zwolnienia z VAT.
 • Plan kont – dodano pytanie przed wykonaniem wysłania danych do MS Excel; Konta syntetyczne – znacznik PB zamieniono na pole Typ Konta: Nie określone, Pozabilansowe, Bilansowe, Rozliczeniowe, Wynikowe; Konta analityczne – usunięto znacznik PB, typ konta jest określany na podstawie syntetyki.
 • Nowe funkcje – FKKontoObrotyTabela, FKRoz_Tabela. Szczegółowy opis w pliku pomocy.
 • Import faktur z modułu Czynsze – optymalizacja czasu inicjalizacji importu.
 • Import dekretu z pliku tekstowego – dodano obsługę dłuższych pól numeru zewnętrznego i opisów.


Kasa
 • Definicje kont bankowych – dodano pola Kod Kraju oraz Numer Rachunku Bankowego.


Windykacje
 • Generowanie pozycji dokumentów w funkcjach: wyszukiwanie dłużników, generowanie rat ugody, dopisanie nowej pozycji finansowej sprawy – dodano domyślnie typ, kod i adres zasobu do generowanych opisów pozycji.

---